xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าจัดเวิร์กชอปแก้ปัญหา 4 กลุ่มงานด้านขนส่งทางน้ำ ขับเคลื่อนการพัฒนาพาณิชยนาวี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความเห็นวิเคราะห์ 4 กลุ่ม "กองเรือ, ท่าเรือ, อู่เรือ และผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือ” หาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพาณิชยนาวีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพาณิชยนาวีบนความท้าทายของบริบทปัจจุบันและอนาคต โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจด้านพาณิชยนาวี และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งผู้แทนกระทรวงคมนาคมและผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมจำนวน 200 คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพาณิชยนาวีบนความท้าทายของบริบทปัจจุบันและอนาคตที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพาณิชยนาวีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในประเด็นสภาพปัญหาที่แท้จริง (Pain Point) ผลกระทบ ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด ประเด็นท้าทาย แนวโน้มอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายและแผนการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาการพาณิชยนาวีให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการบรรยายสรุปสถานการณ์และบริบทปัจจุบันและอนาคตที่มีผลกระทบต่อกิจการพาณิชยนาวี และสรุปประเด็นที่ได้จากการสัมมนาฯ (Workshop)


ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าวได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Workshop พิจารณาสภาพปัญหา ผลกระทบ ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด ประเด็นท้าทาย และข้อเสนอแนะ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กองเรือ กลุ่มที่ 2 ท่าเรือ กลุ่มที่ 3 อู่เรือ และกลุ่มที่ 4 ผู้ใช้บริการขนส่งทางเรือ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมุมมองที่มีประโยชน์ โดยกรมเจ้าท่าจะนำมากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา วางนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาการพาณิชยนาวีของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น