xs
xsm
sm
md
lg

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การติดต่อกับบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

โทรศัพท์:

02-629-4601

อีเมล:

mgrfund@gmail.com
โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  • หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
  • รายละเอียดของข้อร้องเรียน และ/หรือ พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  • ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

ภายหลักจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง และ/หรือ ทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเรา

เรารวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการลงทะเบียนบัญชีและเข้าสู่ระบบ และปกป้องบัญชีของคุณและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริการของเราสนับสนุนให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม (เช่น Facebook Login, Google Login)

วัตถุประสงค์การลงทะเบียน

เพื่อจะได้สามารถบันทึกข่าวที่น่าสนใจของคุณเก็บไว้ และเราไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของเรา หากคุณต้องการลบข้อมูลของคุณเกี่ยวกับบริการในบัญชี Facebook ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลได้จาก นโยบายการใช้ข้อมูล Facebook