xs
xsm
sm
md
lg

ACE เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 1-2 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ชุดแรกอายุ 1 ปี ผลตอบแทน 4.10-4.30% ต่อปี ชุดสองอายุ 2 ปี ผลตอบแทน 4.40-4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เตรียมเปิดให้จองซื้อ 6-8 สิงหาคม 2567


นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” ซึ่งเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566

หุ้นกู้ที่จะเสนอขายมีจำนวน 2 ชุด กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10-4.30% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40&4.70% ต่อปี โดยมีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน และมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปลงทุนขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
กำลังโหลดความคิดเห็น