xs
xsm
sm
md
lg

นิเทศ จุฬาฯ เปิดตัว CU Nitade Extension เสริมศักยภาพคณาจารย์ - นิสิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันสถาปนาคณะครบ 59 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา โดยมีการเปิดตัวบริษัท ซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท ซียู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์และพันธมิตร เพื่อประกาศการก้าวเข้าสู่วาระ 60 ปี คณะนิเทศศาสตร์ โดยเริ่มจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ผนวกการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศไทยที่มีนิเวศสื่อครบถ้วนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวได้มีการจัดเสวนาเพื่อต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับผู้แทนจาก บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดูแลด้านงานวิจัย วิรัชกิจ และพันธกิจเชื่อมโยงสังคม และ ผศ.ดร.ปอรรัชต์ ยอดเณร รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดูแลด้านกิจการนิสิต เพื่อนำผลที่ได้จากการเสวนาไปขยายผลในด้านต่างๆ ประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในช่วงวาระการก้าวสู่ 60 ปี คณะนิเทศศาสตร์ในระหว่างเดือนกรกฎาคมปีนี้ จนถึงวันที่คณะนิเทศศาสตร์จะมีอายุครบ 60 ปี ในเดือนกรกฎาคม ปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น