xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.สั่งเพิกถอนหุ้น PACE เปิดให้เทรด 21 มิ.ย.-1 ก.ค.67 ด้วย Cash Balance

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหุ้น บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อ 9 (6) (ง) และข้อ 9 (15) ของข้อบังคับเรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 เนื่องจากงบการเงินมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตลท.จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ PACE เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.-1 ก.ค.67 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1.ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3.ไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ PACE ในวันแรกที่มีการซื้อขาย

4.ไม่นำหลักทรัพย์ PACE มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวจะเพิกถอนหุ้น PACE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.67 เป็นต้นไป และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น