xs
xsm
sm
md
lg

อพท. ร่วมกับภาคีจัดใหญ่ TCCN 2024 ดึงเยาวชนร่วมพัฒนาเมืองเพื่อทศวรรษหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:อพท. ผนึกภาคีร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย
ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาเมืองเพื่อทศวรรษหน้า ตอกย้ำเป็น “นักพัฒนาเมือง พัฒนาพื้นที่”        นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัมนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network : TCCN 2024) ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนเมืองให้มีชีวิตสำหรับผู้คนในทศวรรษหน้า” โดยเปิด โอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้าร่วมในเวทีเสวนาแสดงความความคิดเห็น “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเมืองภายใต้บริบทของการส่งเสริมโอกาสของคนในพื้นที่” และใช้โอกาสนี้ขยายการรับรู้ประโยชน์ของความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเมือง

“กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดและประสบการณ์การดำเนินงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ตลอดจนภาคประชาคม ได้มาร่วมกันสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และกระบวนการยกระดับเมือง”
โดยมีผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในประเทศไทยซึ่งมีถึง 7เมืองเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี และเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานจากเมืองต่างๆ ที่สนใจขับเคลื่อนเมืองเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก มาร่วมแลกเปลี่ยน รับรู้ถึงประโยชน์และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีมาตรฐานระดับสากล


ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า กิจกรรมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จะย้ำบทบาทภารกิจของ อพท. ในการเป็นหน่วยงาน นักพัฒนาเมือง พัฒนาพื้นที่ ซึ่งกิจกรรที่จังหวัดเชียงราย นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นการเลือกจัดในเมืองที่เป็นพื้นที่พิเศษของ อพท.
ที่ได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้วทั้งสิ้น โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมเมืองอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตอย่างเท่าเทียม เพราะการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนในวันนี้ ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนธุรกิจภายในประเทศ แต่ยังเป็นเทรนด์ในโลกของการลงทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่

อย่างไรก็ตามกิจกรรมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วย อพท. ในเรื่องการสร้างภาคีเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแก่เมืองเป้าหมายในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และในภาพรวมของประเทศไทย ให้ครอบคลุมกลไกของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างโอกาสและยกระดับการพัฒนาเมืองในพื้นที่ ซึ่งมาจากการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีการประชุม การเสวนาจากภาคีเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาคีในการประสานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกไปพร้อมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น