xs
xsm
sm
md
lg

MASTER จับมือ วิตอะเดย์ เปิดตัวเครื่องดื่มดูแลเส้นผม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:MASTER’ จับมือ ‘วิตอะเดย์’ เปิดตัวเครื่องดื่มวิตามินดูแลเส้นผมไบโอติน + ซิงค์ by VITADAY x Masterpiece ครั้งแรกในไทย ร่วมคิดค้นสูตรโดยทีมแพทย์ชานาญการด้านเส้นผม จาก 3M Hair Transplant By Masterpiece Hospital เข้าสู่ตลาด Functional Drink ชูจุุดเด่นเป็นเครื่องดื่มวิตามินอุดมด้วยสารสกัด 6ชนิด ขายใน 7-11 และแอปพลิเคชัน7-Delivery ก่อนลุยโปรโมทผ่าน ออนไลน์ และเพ่มิ ช่องทางจาหน่ายสู่ห้างค้าปลีกในอนาคต

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล Group CEO MASTER เปิดเผยถึงแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจ ของGroupMASTERเน้นการเติบโตทงั้OrganicและInorganicโดยอีกหนึ่งกลยุทธ์ใช้ร่วมพนัธมิตรผ่านการ CollaborationหรือX–Strategyเพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตแข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างพร้อมต่อยอด กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเดิมและลูกใหม่ไปพร้อมกัน

“การขยายโอกาสทางธุรกิจของ MASTER ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ พร้อมเปิดโอกาสการเติบโตในตลาด ศัลยกรรมความงามและFunctionalDrinkพัฒนาเครื่องดื่มวิตามินโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องเส้นผม โดยตรงด้วยศักยภาพของทงั้2ธุรกิจแบบWin–Winทำให้เพิ่มฐานลูกค้าและเปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ วิตามินดูแลเส้นผมพร้อมดื่มครั้งแรกในไทย” นายแพทย์ระวีวัฒน์กล่าว

นางสาวลภัสรดาเลิศภานุโรจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จากดั (มหาชน) หรือ MASTER กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของ MASTER และโดยล่าสุดในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ของอุตสาหกรรมด้านความงามอัยดับต้นของประเทศไทยและ เอเชีย ร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จากัก (General Beverage) ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มวิตามิน ภายใต้แบรนด์ VITADAY (วิตอะเดย์) ซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มวิตามินครบวงจร และวันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดตวัผลิตภัณฑ์ ใหม่FunctionalDrinkสำหรับผ้ทูี่มีปัญหาเส้นผมได้รู้จักเครื่องดื่มวิตามินดูแลเส้นผมไบโอติน + ซิงค์ by VITADAY x Masterpiece”

สำหรับการเปิดตวัผลิตภัณฑ์ใหม่“เครื่องดื่มวิตามินดแูลเส้นผมไบโอติน+ซิงค์byVITADAYx Masterpiece เป็นการคิดค้นสูตรโดยทีมแพทย์ชานาญการด้านเส้นผมโรงพยาบาลมมาสเตอร์พีช จากศูนย์ดูแลเส้น ผมและหนงั ศีรษะ 3M Hair Transplant by Masterpiece Hospital ผสานจุดแข็งของ VITADAY ที่เชี่ยวชาญด้าน ธุรกิจเครื่องดื่มวิตามินมานานกว่า13ปีการันตียอดขายเครื่องดื่มวิตามินอันดับ 1 ด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรสารสกัดและคุณประโยชน์เข้มข้น พร้อมออกแบบรสชาติที่เข้าถึงผ้บู ริโภคได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความเชื่อมากขึ้นว่าสารอาหารที่รับประทานไม่เพียงพอโดยผ้บูริโภคไม่เพียงต้องการ รับประทานอาหารเพื่อสขุภาพเท่านั้น แต่ผ้บูริโภคยงัต้องการสารอาหารที่เข้ามาเสริมในเรื่องเส้นผมด้วยเช่นกัน จาก ผลการสารวจพบว่าคนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกบั เส้นผมค่อนข้างมาก สาเหตุหลักเกิดจากกรรมพันธ์ุ ช่วงอายุ รวมถึง มลภาวะที่สง่ผลต่อเส้นผม

ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าการเกิดCollaborationร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดของตลาดศลัยกรรมความงาม และตลาดวิตามินเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อผนึกความแข็งแกร่งของแบรนด์ทั้ง 2 บริษัทผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่Functional Drinkเครื่องดื่มวิตามินดแูลเส้นผมไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยMASTERพร้อมให้การสนับสนุน VITADAY ในทกุ ๆด้าน

นายพงศกร พงษ์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด (General Beverage)ผ้ผูลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มวิตามินภายใต้แบรนด์VITADAYกล่าวว่าบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ MASTERเห็นโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน โดยบริษัทและโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั มองเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลที่เป็นศนูย์รวมบริการศลัยกรรมความงามแบบครบวงจร
อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านศลัยกรรมในทกุด้านโดยเฉพาะในด้านการดแูล เส้นผมและหนังศรีษะที่มีชื่อว่า3MHairTransplantbyMasterpieceประกอบกับมีบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการทำหัตถการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ที่มาใช้บริการจำนวนมาก

ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดFunctionalDrinkเครื่องดื่มวิตามินมีแนวโน้มสงูขึน้เนื่องจาก พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาสนใจดูแลตัวเองมากขึ้น โดยจากเทรนด์ตลาดเครื่องดื่มอาหารเสริม กลุ่มเส้นผมเป็นอันดับ2 รองจากกลุ่มผิวพรรณ ซึ่งปัจจุบันเริ่มเห็นผ้ทูี่มีปัญหาเส้นผมค่อนข้างมากตงั้แต่วยัรุ่นอายุ15-20ปีไปจนถึงวัย กลางคนอายุ21-40ปีซงึ่แต่ละกลุ่มมีปัญหาเส้นผมแตกต่างกัน

“VITADAYเล็งเห็นถึงปัญหาของผ้บูริโภคหรือPainPointโดยแบ่งเป็น2กลมุ่คือกลมุ่ที่มีความกังวลลเรื่อง เส้นผม เช่น คนที่มีปัญหาศีรษะล้าน ผมร่วง ผมบาง จะด้วยกรรมพันธ์ุ หรือธรรมชาติของผู้ญิงผู้ชาย ผมจะร่วงและ บางลงตามอายุที่มากขึ้น และกลุ่มคนที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ตัวเองดูดีขึ้น ดังนััน นั้น จึงร่วมพฒันาเครื่องดื่มเสริมอาหารเกี่ยวกับเส้นผมที่ดื่มง่ายรสชาติอร่อยและยงัช่วยแก้ปัญหาเส้น ที่สำคัญถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงเส้นผม” นายพงศกร กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น