xs
xsm
sm
md
lg

ขโมยตัดสายไฟฟ้า! ถนน ชม.3038 "เชียงใหม่" ทางหลวงชนบทเตือน ลักทรัพย์ราชการ ติดคุกสูงสุด 7 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงชนบทเตือนลักทรัพย์ของทางราชการมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หลังตรวจพบผู้ลักลอบตัดสายไฟฟ้าบนสายทาง ชม.3038 จ.เชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วน 1146

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่แตง ได้ออกตรวจสายทาง ชม.3038 แยก ทล.107-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางดังกล่าวดับบ่อย ซึ่ง ทช.ได้ออกลาดตระเวนตรวจสอบสายทางอย่างต่อเนื่อง และพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีผู้กระทำความผิดลักตัดสายไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไป-มาบนสะพานหรือถนน ไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน


ทั้งยังเป็นความผิดฐานทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ประกอบมาตรา 72 ซึ่งเจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจจับกุมในขณะกระทำความผิดได้ เมื่อกระทำโดยมีเจตนาลักทรัพย์จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 335 (10) และหากร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทำในเวลากลางคืน จะมีโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 335 วรรคสอง จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 140,000 บาท และผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายนั้นด้วย


อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น