xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ เปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลรูปแบบใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลรูปแบบใหม่ Business Data Exchange หรือ BDEX ช่วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใช้ข้อมูลนิติบุคคลได้สะดวก รวดเร็ว พร้อมเพิ่มชุดข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ยันข้อมูลที่ให้เชื่อมโยง เปิดเผยได้ตามกฎหมาย ย้ำหน่วยงานที่ขอใช้ระบบ ต้องคุมเข้ม รักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ ส่วนระบบเดิม Webservice ใช้ได้ถึง 30 ก.ย.นี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้พัฒนาและปรับปรุงการระบบการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้ระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ (Business Data Exchange : BDEX) ซึ่งจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Thailand Government Information Exchange : TGIX) โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ปรับรูปแบบการให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมกับหน่วยงานภาครัฐผ่านศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Exchange Center : GDX) ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในฐานะที่กรมเป็นหน่วยงานหลักด้านการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลนิติบุคคลแก่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมแล้วทั้งสิ้น 180 หน่วยงาน แบ่งเป็นภาครัฐ 169 หน่วยงาน และเอกชน 11 หน่วยงาน โดยชุดข้อมูลนิติบุคคลที่กรมเปิดให้บริการ เช่น ข้อมูลนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรอง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน ทะเบียนพาณิชย์ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สมาคมการค้าและหอการค้า เป็นต้น (การเชื่อมโยงของแต่ละชุดข้อมูลกรมจะพิจารณาตามประเภทของหน่วยงาน)

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลในครั้งนี้ กรมได้เพิ่มชุดข้อมูลสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของนิติบุคคล (Business Digital ID) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงหรือตรวจสอบข้อมูลผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรม นิติกรรมของนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้บริการชุดข้อมูลรูปแบบใหม่นี้ได้ผ่านระบบ BDEX ซึ่งการพัฒนาระบบให้บริการในชุดข้อมูลใหม่นี้ ยังสอดรับกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทยด้วย

สำหรับขั้นตอนการขอเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ BDEX แบ่งเป็นหน่วยงาน 2 ประเภท คือ หน่วยงานภาครัฐ เริ่มที่ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์ https://bdex.dbd.go.th เมื่อได้รับการอนุมัติคำขอใช้บริการจากกรม ให้ติดต่อ สพร. เพื่อขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) และหน่วยงานเอกชน เริ่มที่ลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์ https://bdex.dbd.go.th เมื่อได้รับอนุมัติคำขอ ให้ลงทะเบียนระบบงานและข้อมูลที่ขอเชื่อมโยง จากนั้นทดสอบระบบและเรียกใช้งานชุดข้อมูล พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดก่อนรับบริการ

“ชุดข้อมูลนิติบุคคลที่กรมให้บริการเชื่อมโยง เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ โดยระบบ BDEX ให้บริการชุดข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในรูปแบบ API (Application Programming Interface) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว รองรับกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่”นางอรมนกล่าว

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่จะเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูล จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการเชื่อมโยงข้อมูล ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศที่กรมให้บริการ อีกทั้งได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการเก็บรักษาอย่างสูงสุด และสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจผ่านระบบ BDEX สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bdex.dbd.go.th หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกเมนูบริการออนไลน์ เลือกหัวข้อการบริการข้อมูลธุรกิจ และเลือกบริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ (BDEX) สำหรับหน่วยงานที่ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ Webservice เดิม สามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ (Business Data Exchange : BDEX) โดยกรมยังคงให้บริการระบบเดิมคู่ขนานจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2568 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล bdex@dbd.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น