xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดรับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2567 จำนวน 180 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การรถไฟฯ เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 180 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ ถึง 14 มีนาคม 2567

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต โดยเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/rts/year/2567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา
- สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา
- สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
- สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 อัตรา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หลักสูตร 3 ปี) หรือบุคคลที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในประเภทวิชาตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด พร้อมหลักฐานการสมัคร


ส่วนขั้นตอนการสมัครสอบให้เข้าในเว็บไซต์ เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ” ของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นเลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัคร” เลือก “รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปีการศึกษา 2567” และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียน กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นรอขั้นตอนการอนุมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดตามสถานะได้ในหัวข้อ “สถานะการสมัคร” และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาทต่อคน ผ่านทางโมบายล์แบงกิ้ง หรือคิวอาร์ พร้อมเพย์ เพื่อรอการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจำตัวสอบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2567

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยไม่มีข้อผูกพันการบรรจุเข้าทำงานกับการรถไฟฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ โทรศัพท์หมายเลข 0-2621-8701 ต่อ 8215756 หรือ LINE : @witsawakamrotfai ในวัน และเวลาราชการ
กำลังโหลดความคิดเห็น