xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA คาดการณ์พื้นที่ 9 จังหวัดเสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ช่วง 5-11 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่ามี 9 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ ตาก ลำปาง เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ น่าน โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่เขต สปก. ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ สาเหตุอาจเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาก่อนเตรียมการเพาะปลูก หรือการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น
.
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
.
สำหรับ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า เป็นการประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจุดความร้อนสะสม (ทั้งข้อมูล VIIRS และ MODIS) ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ย้อนหลัง ประเภทการใช้ที่ดิน และข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้า (อุณหภูมิ และความชื้น) ของแต่ละช่วงเวลา
.
กำลังโหลดความคิดเห็น