xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าท่า ผนึก กองทัพเรือ-กทท.-กนอ.ยกระดับด้านอุทกศาสตร์ และเครื่องช่วยการเดินเรือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่า ผนึกพลังกองทัพเรือ การท่าเรือฯ กนอ.ยกระดับงานด้านอุทกศาสตร์ และเครื่องช่วยการเดินเรือ สร้างมาตรฐานหนึ่งเดียวด้านเครื่องหมายทางเรือ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัยกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ในพิธีร่วมลงนาม mou บันทึกความร่วมมือด้านอุทกศาสตร์และด้านเครื่องช่วยการเดินเรือ โดยมีผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย พลเรือโท คมสัน กลิ่นสุคนธ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติงาน 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมลงนาม ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ อาคาร 39 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้บริหารกรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านอุทกศาสตร์ และด้านเครื่องช่วยการเดินเรือ ระหว่างกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล วางเครื่องหมายทางเรือ เพื่อยกระดับงานด้านอุทกศาสตร์ และด้านเครื่องช่วยการเดินเรือ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้การเดินเรือเข้ามาใช้น่านน้ำไทยของเรือต่างประเทศ และเรือที่รับ ขนส่งสินค้าภายในน่านน้ำไทยและแม่น้ำสำคัญของประเทศ มีความความปลอดภัย มีเครื่องช่วยการเดินเรือที่สามารถรับทราบสถานะและความถูกต้องของตำแหน่งเพื่อใช้เป็นที่หมายอ้างอิงช่วยในการเดินเรือ รวมทั้งข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ที่มีความแม่นยำ ทันสมัย มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและรับ ข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง การสร้างมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวด้านเครื่องหมายทางเรือ ในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่มาตรฐานผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานการติดตั้ง จัดวางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การสำรวจอุทกศาสตร์ การจัดทำแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม จัดพิมพ์ เผยแพร่ และปรับปรุงข้อมูลทางอุทกศาสตร์ที่จำเป็นให้ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ


นอกจากก่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวเรือแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อให้กับรุ่นต่อไป ในการรองรับการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme : IMSAS) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 นำไปสู่การลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัยต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น