xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าต่างประเทศคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการค้าต่างประเทศคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 65 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมยึดมั่นปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ มุ่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำ ทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปรับปรุงองค์กรให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ชุมชนย่อมมีสิทธิรับทราบและเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานราชการ ซึ่งกรมฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงได้พัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและทันท่วงที ทำให้มีผลการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงจากการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้เข้ารับโล่รางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมเข้ารับมอบ และเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ข้อมูลภาครัฐโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต” เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

“กรมได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560-2565 และจะรักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และการเผยแพร่ข้อมูลที่ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน โดยยึดมั่นแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้เข้าถึง รับรู้ข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส”

นายรณรงค์กล่าวว่า กรมได้ปรับปรุงและพัฒนาการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและการพัฒนารูปแบบข้อมูลข่าวสารราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการขจัดปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำหนดนโยบายของภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลและค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศและการให้บริการต่างๆ ของกรมฯ ได้ทางสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ DFT Center ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น