xs
xsm
sm
md
lg

ศก.ซึมฉุดยอดใช้น้ำมันปี 66 โตแค่ 0.4% “ควักนำเข้าน้ำมันดิบแตะ 1.08 ล้านล้านบาท”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:  นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม – ธันวาคม2566
อยู่ที่152.30 ล้านลิตร/วันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ0.4โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ3.4
น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ50.9และการใช้LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ0.6ขณะที่น้ำมันเตา น้ำมันกลุ่มดีเซลและNGV มีการใช้ลดลงร้อยละ15.8ร้อยละ5.7 และร้อยละ2.5ตามลำดับ

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม – ธันวาคม2566 เฉลี่ยอยู่ที่31.67ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ3.4การใช้แก๊สโซฮอล์95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่17.97ล้านลิตร/วัน และแก๊สโซฮอล์ อี20 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.88
ล้านลิตร/วัน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์91 แก๊สโซฮอล์ อี85และเบนซิน ลดลงมาอยู่ที่6.89 ล้านลิตร/วัน0.16ล้านลิตร/วัน และ0.46 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี2566รัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายปรับลดราคาน้ำมันเบนซินลงทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือน มีผลตั้งแต่วันที่7 พฤศจิกายน2566ถึงวันที่31 มกราคม2567เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน โดยแก๊สโซฮอล์91ลดลง2.50 บาท/ลิตร เบนซินและแก๊สโซฮอล์95ลดลง1 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ อี20
และแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลง80สตางค์/ลิตร จากการลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันกลุ่มเบนซินและการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม – ธันวาคม2566 เฉลี่ยอยู่ที่68.91ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ5.7โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20และน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่0.77
ล้านลิตร/วัน0.15 ล้านลิตร/วัน และ3.58ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7
มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ0.8เฉลี่ยอยู่ที่64.41 ล้านลิตร/วันแต่เมื่อพิจารณาจากช่วงเดือนที่ผ่านมาปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลโดยใช้มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล2.50
บาท/ลิตร ตามชนิดของน้ำมันดีเซลและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเข้าไปชดเชยเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30
บาท/ลิตร ถึงวันที่31 ธันวาคม2566และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30
บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่1 มกราคม2567ถึงวันที่31 มีนาคม2567เพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์(Jet A1) เดือนมกราคม – ธันวาคม2566เฉลี่ยอยู่ที่13.50 ล้านลิตร/วันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ50.9เนื่องจากการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้นโยบายฟรีวีซ่า
สำหรับนักท่องเที่ยวประเทศจีนและคาซัคสถาน รวมระยะเวลา5เดือน (กันยายน2566 – กุมภาพันธ์2567) และประเทศอินเดียและไต้หวันรวมระยะเวลา6 เดือน (พฤศจิกายน2566 - พฤษภาคม2567) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะช่วยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางทางอากาศยานเพิ่มมากขึ้น

การใช้LPG เดือนมกราคม – ธันวาคม2566เฉลี่ยอยู่ที่17.60 ล้านกก./วันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ0.6โดยการใช้ภาคขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ3.6 อยู่ที่2.27ล้าน กก./วัน ภาคปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ0.9อยู่ที่7.60 ล้าน กก./วันขณะที่การใช้ภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ0.05 เฉลี่ยที่5.74ล้าน กก./วัน และภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ1.6 มาอยู่ที่2.00
ล้านกก./วัน

การใช้NGVเดือนมกราคม – ธันวาคม2566 เฉลี่ยอยู่ที่3.31 ล้านกก./วันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ2.5 ทั้งนี้ ปตท. มีมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาพลังงานโดยร่วมอุดหนุนกลุ่มรถแท็กซี่และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน2566 จนถึงสิ้นปี2566

ทั้งนี้ ไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 55,835.18 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 153 ล้านลิตร/วันเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีการนำเข้าอยู่ที่ 52,997 ล้านลิตรหรือเฉลี่ย 145.2 ล้านลิตร/วันปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% โดยคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบปี 66 ทั้งสิ้น 1,089,044 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีมูลค่าการนำเข้าทั้งสิ้น 1,257,475 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าที่ลดลง 13.4%

 
กำลังโหลดความคิดเห็น