xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ" ฟังปัญหาชาวร้อยเอ็ด เร่งแก้คอขวด ขยาย 4 เลน ทล.2044 และ ทล. 2046 ช่วงอำเภอโพนทองเชื่อมต่อสนามบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“สุริยะ”ลงพื้นที่ "ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม"ติดตามการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เตรียมดันขยายถนนเป็น 4 เลน ทล.2044 และ ทล. 2046 ช่วงอำเภอโพนทอง แก้คอขวด เชื่อมต่อสนามบินร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ติดตามโครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม และรับฟังปัญหาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36 (บ้านบะตะกา) หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลาประชาคมบ้านอัคคะ และจุดตรวจทางหลวงหมายเลข 2327 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมให้ครอบคลุมทุกมิติของการเดินทาง ทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ เพิ่มศักยภาพการเดินทางการสัญจรของประชาชน รวมถึงการขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการพัฒนาการขนส่งทางถนน และเป็นตัวแทนของรัฐบาลรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเชิงลึกเพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมกับการผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วต่อไป


โดยปัจจุบันมีเส้นทางการจราจรที่ควรขยายเป็น 4 ช่องจราจร ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 2044 สายร้อยเอ็ด – อำเภอโพนทอง ช่วงบ้านหนองดง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง และทางหลวงหมายเลข 2046 อำเภอโพนทอง - อำเภอกุฉินารายณ์ ช่วงอำเภอโพนทองบรรจบทางหลวงหมายเลข 12 เป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผ่านทางหลวงหมายเลข 2046 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 12 ตามแนว East – West Corridor ปัจจุบันถนนช่วงดังกล่าวมีลักษณะเป็นคอขวด เมื่อขยายเป็นขนาด 4 ช่องจราจร จะเกิดความรวดเร็วในการเดินทาง การคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อทางถนนไปสู่ทางอากาศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สะพานลอยข้ามถนน จุดกลับรถ ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


นายสุริยะ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดโครงการที่เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น