xs
xsm
sm
md
lg

เปิดกรอบคำของบบูรณาการคมนาคม-โลจิสติกส์ 25 หน่วยงานปี 68 รวม 2.04 แสนล้านบาท อัดลงทุนแก้คอขวด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“มนพร” เผยคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เคาะกรอบคำของบปี 68 ของ 7 กระทรวง 25 หน่วยงาน วงเงินรวม 2.04 แสนล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผุด Missing Link แก้คอขวด เพิ่มขีดความสามารถประเทศ ดันดัชนีประสิทธิภาพไทยอยู่ 25 อันดับแรกในปี 70

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะที่ 2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมประชุม ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำของบประมาณ เพื่อนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบไว้ กำหนดให้หน่วยขอรับงบประมาณจัดส่งคำขอให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยการจัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันของ 7 กระทรวง 25 หน่วยงาน


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์) วงเงินรวมทั้งสิ้น 204,716.5671 ล้านบาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาท) แบ่งเป็น

เป้าหมายที่ 1 โครงข่ายคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงอย่างไร้รอยต่อ จำนวน 12 หน่วยงาน (กรมทางหลวง/ กรมทางหลวงชนบท/ กรมเจ้าท่า/ กรมท่าอากาศยาน/ กรมการขนส่งทางบก/ กรมการขนส่งทางราง/ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/ การรถไฟแห่งประเทศไทย/ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) วงเงิน 203,912.4440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.61

โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา/ M81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี/ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สาย อ.หล่มเก่า - เลย ตอน ต.ร่องจิก - ต.สานตม จ.เลย/ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่ดอยลาน จ.เชียงราย/ โครงการทางแยกต่างระดับสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่/ โครงการถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย/ โครงการขุดลอกร่องน้ำสำคัญ 10 แห่ง/ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย/ โครงการศูนย์ขนส่งชายแดน จ.นครพนม/ โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานชุมพร กระบี่ และ สุราษฎร์ธานี/ โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จ.ภูเก็ต/ โครงการทางหลวงพิเศษสายฉลองรัชส่วนต่อขยาย ช่วงจตุโชติ - ลำลูกกา/ โครงการออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 2 ช่วง นครราชสีมา-หนองคาย/ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม และสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ เป็นต้น

เป้าหมายที่ 2 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการอำนวยความสะดวก ทางการค้า พร้อมด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล จำนวน 17 หน่วยงาน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/กรมวิชาการเกษตร/ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม/ กรมเจ้าท่า/ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)/สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ/ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา/ มหาวิทยาลัยพะเยา/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ มหาวิทยาลัยนครพนม/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วงเงิน 804.1231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.39

โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบ NSW/ โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน/ โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์/ การศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศไทย/ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านระบบรางของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI)/ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต/ โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และคุณภาพไฟฟ้าระดับมาตรฐานอ้างอิงแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไทย/ โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์/ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นสินค้าทางเรือเพื่อการยกระดับมาตรฐานงานตำรวจในระบบโลจิสติกส์


นางมนพร เจริญศรี กล่าวว่า การพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปี พ.ศ. 2568 นี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผุด Missing Link และลดปัญหาคอขวด รวมถึงช่วยให้การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ช่วยให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศลดลง และเพิ่มอันดับดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Logistics Performance Index : LPI) ของไทยให้สูงขึ้น โดยอยู่ภายใน 25 อันดับแรก ในปี 2570

โดยมีโครงการสำคัญที่มีวงเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ถนนสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน ส่วนที่ 1 บางบัวทอง - ลาดหลุมแก้ว ในส่วนงานโยธา/ โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนบรมราชชนนี) ช่วงพุทธมณฑล สาย 3 - พุทธมณฑล 4 จ.กรุงเทพมหานคร/ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายเกาะโพธิ์ - บ.เนินเหิน จ.ชลบุรี/ โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สาย บ.ใหม่ - สามแยกเข้าสนามบิน จ.ภูเก็ต/ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย ฉะเชิงเทรา - เขาหินซ้อน ตอน บ.ท่าทองหลาง/ และโครงการเชื่อมต่อถนนนครอินทร์ - ศาลายา จ.นนทบุรี จ.นครปฐม


ดังนั้น จึงต้องบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การนำงบประมาณไปพัฒนางานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ และนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์นำเสนอนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตามขั้นตอนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น