xs
xsm
sm
md
lg

เม.ย.นี้!ดันประมูล O&M มอเตอร์เวย์"บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว"ลุ้นวิ่งฟรี ปี68 ช่วงรอด่าน M -Flow

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวง ฟังเสียงเอกชน (Market Sounding) ลงทุนระบบ O&M มอเตอร์เวย์ 82 สายทางยกระดับ"บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว" ดันเปิดประมูลเม.ย.นี้ ต้นปี 68 ติดตั้งระบบ เสร็จต้นปี 70 เผยงานโยธาเสร็จปี 68 ต้องให้วิ่งฟรีก่อน 2 ปี ช่วงรอ M Flow

วันที่ 31 ม.ค. 2567 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรมทางหลวง (ทล.) จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพ.ศ. 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่ายคมขนส่ง

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
ว่า ทล.ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้เอกชนรับทราบถึงขอบเขตงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เงื่อนไข ระยะเวลาการก่อสร้าง การดำเนินงานและการบำรุงรักษา การติดตามและตัวชี้วัด แนวทางการยื่นข้อเสนอ และแผนการดำเนินงานในการคัดเลือกเอกชน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนเพื่อนำมาประกอบในการจัดทำร่างเอกสาร RFP ฉบับสมบูรณ์ โดยจะเป็นการร่วมลงทุนเอกชนในรูปแบบ PPP- Gross Cost

โดยจะรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 31 ม.ค. - 6 ก.พ. 2567 ตามแผนงานกรมทางหลวง กำหนดจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนพร้อมขายเอกสารประกวดราคาในช่วงเดือน เม.ย.2567 หลังจากนั้นจะให้เวลาเอกชนทำข้อเสนอ 4 เดือน กำหนดยื่นข้อเสนอภายในเดือน ส.ค.2567 โดยใช้เวลาประเมินข้อเสนอ 2 เดือน (เดือน ก.ย.-ต.ค.2567) จากนั้นจะเจรจาร่างสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จสรุปผลการคัดเลือกได้ปลายปี 2567 และลงนามสัญญาร่วมลงทุนต้นปี 2568 มีเป้าหมายเปิดให้บริการปลายปี 2569 หรือต้นปี 2570

คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณจราจรในปีแรกที่เปิดให้บริการ อยู่ที่ 22.52 ล้านคัน รายได้ 1,272.71 ล้านบาท และปีที่ 30 มีปริมาณจราจรประมาณ 79.34 ล้านคัน มีรายได้ประมาณ 7,299.64 ล้านบาท โดยประเมินตลอดระยะเวลา 30 ปี จะมีปริมาณจราจรรวม 1,548.54 ล้านคัน มีรายได้ค่าผ่านทางรวม 116,954.15 ล้านบาท

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ สาย 82 มีมูลค่า 46,144.47 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา กรมทางหลวงรับผิดชอบวงเงิน 30,420.35 ล้านบาท ค่าก่อสร้างงานระบบและบำรุงรักษาหรือ O&M มูลค่ารวม ประมาณ 15,724.12 ล้านบาท ซึ่งเอกชนลงทุน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง วงเงินประมาณ 1,037.12 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี (2568-2570) ระยะที่ 2 เป็นการดำเนินงานและบำรุงรักษา วงเงินประมาณ 14,687 ล้านบาท ระยะเวลา 30 ปี (2579-2599) โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) 


นายปิยพงษ์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็น B-T-O คือหลังเอกชนก่อสร้างติดตั้งระบบเสร็จ ทรัพย์สินจะตกเป็นของกรมทางหลวง โดยเอกชนมีหน้าที่จัดเก็บค่าผ่านทางส่งให้กรมทางหลวง และรับผิดชอบการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงเส้นทาง ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการเป็นมูลค่าปัจจุบันไม่เกินกรอบวงเงิน 11,340.28 ล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็นค่าก่อสร้างงานระบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจ่ายคืนให้เอกชน ภายในระเวลา 10 ปี และจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงานและบำรุงรักษาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนตลอด 30 ปี

โดยประเมินค่าตอบแทนที่ทล.จะจ่ายให้เอกชน จากการให้บริการในปีแรกที่ 408.67 ล้านบาทปี ที่ 2 อยู่ที่ 422.10 ล้านบาท และปีที่ 29 อยู่ที่ 1,053.26 ล้านบาทและปีที่สาม 10 อยู่ที่ 1,105.92 ล้านบาท

โดยขณะนี้คณะกรรมการกำหนดเงื่อนไข อยู่ในระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกใน RFP ระหว่างการใช้ราคาต่ำสุดตัดสินหรือใช้เกณธ์คะแนนเทคนิคบวกราคา (Price Performance)


@กำหนดตัวชี้วัด -ค่าปรับ ควบคุมการทำงาน

โดยกรมทางหลวงกำกับดูแลตัวชี้วัด KPI เช่น เส้นทางต้องเรียบไม่เป็นหลุมบ่อและ อำนวยความสะดวกผู้ใช้ทาง มีไฟฟ้าแสงสว่างครบถ้วน โดยจะมีการตรวจวัดเป็นระยะ มีการกำหนดหัวข้อและคะแนน สามารถคำนวณออกมาเป็นค่าปรับ หากค่าปรับสูงถึงจุดที่กำหนดก็จะยกเลิกสัญญาทันที ทั้งนี้กรมทางหลวงจะจ่ายคืนค่าลงทุนระบบให้เอกชน ภายในระเวลา 10 ปี และจ่ายค่าดำเนินการตลอด 30 ปี

โดยจากการศึกษาพบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อยู่ที่ 11,759.49 ล้านบาท มูลค่าทางการเงินที่ 22,170.09 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 15.16% อัตราผลตอบแทนทางการเงิน
(FIRR) 6.14% มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) 1.58 เท่า ทางการเงิน 1.75 เท่า ระยะเวลาคืนทุน ปีที่ 17


โครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 ช่วงบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ระยะทาง 24.7 กม. แบ่งการก่อสร้างงานโยธา ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่1 บางขุนเทียน-เอกชัย ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 88.35 % โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567 ช่วงที่ 2 เอกชัย-บ้านแพ้ว ปัจจุบันมีความก้าวหน้า 39.09 % จะแล้วเสร็จปี 2568 ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนใช้ฟรี โดยไม่เก็บค่าผ่านทางไปจนกว่าการติดตั้งระบบ O&M จะแล้วเสร็จปลายปี 2569 หรือ ต้นปี 2570 ส่วนช่วงบางขุนทียน-เอกชัย แล้วเสร็จปลายปี2567 นี้ จะมีการเปิดให้บริการก่อนหรือไม่ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมและ
ความปลอดภัย

โดยตลอดแนวเส้นทางโครงการมีทางขึ้น- ลงทางยกระดับจำนวน 6 ด่านได้แก่ 1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ที่กม. 16 + 125 เชื่อมต่อเส้นทางกลับถนนแสมดำ

2.ด่านมหาชัย 1 ที่กม. 20 + 031 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)

3.ด่านมหาชัย 2 ที่กม. 25 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย)

4.ด่านสมุทรสาคร 1 ที่กม.27 + 100 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)

5.ด่านสมุทรสาคร 2ที่กม. 29 + 625 เชื่อมต่อเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ)

6.ด่านบ้านแพ้ว ที่ กม. 36 + 500 เชื่อมต่อเส้นทาง กับ ทางหลวงหมายเลข 375 สายบ้าน-บ่อลำลูกบัว
กำลังโหลดความคิดเห็น