xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “ประเสริฐ” นั่ง ปธ.บอร์ด ปตท.แทน “ทศพร” ตามคาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“ประเสริฐ” ปลัดพลังงานนั่งประธานบอร์ด ปตท.แทน “ทศพร ศิริสัมพันธ์” หลังจากมีกระแสข่าวถูกแรงกดดันทางการเมือง มีผล 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)(ปตท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้งนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการแทนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ได้ลาออกโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติ คนร. ในการประชุมคร้ังที่ 1/2558 นั้น ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้ง ปตท.ว่าเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 แล้วจึงขอส่งเรื่องคืน ปตท.เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ ต่อไป

ในการนี้ ปตท.จึงขอเรียนแจ้งมติคณะกรรมการ ปตท.แต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งเป็นประธานกรรมการ ปตท. โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว หลังจากมีกระแสข่าวถูกแรงกดดันทางการเมืองให้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมบอร์ด ปตท.เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้รับทราบการลาออกของนายทศพร และได้เลือกนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ ปตท.แทน

ก่อนหน้านี้ ได้มีการส่งสัญญาณจากฝ่ายการเมืองบีบให้นายทศพรลาออก แต่นายทศพรไม่ยินยอม จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เพื่อตีความข้อบังคับของ ปตท.อย่างเคร่งครัด
กำลังโหลดความคิดเห็น