xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้าไทยมอบ “สมุดปกขาว” รัฐบาล ขอดึงคนเก่งทำงาน เพิ่มประชากร ช่วย SMEs พัฒนาเมืองรอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:หอการค้าไทยมอบ “สมุดปกขาว” ผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ให้รัฐบาล ชู 4 ไฮไลต์ นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและดึงคนเก่งต่างชาติมาทำงาน เพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ ช่วย SMEs แก้หนี้และเข้าถึงแหล่งทุน และเร่งพัฒนาเมืองรอง เพื่อยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยในการรายงานสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 และมอบสมุดปกขาวผลการจัดสัมมนา ที่ห้องภิรัชฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ว่า งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ เป็นกิจกรรมประจำปีที่หอการค้าไทย พร้อมด้วยเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีนี้นับเป็นครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน Connect - Competitive - Sustainable และตรงโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี หอการค้าไทย โดยหอการค้าไทยได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะจากงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ จัดทำเป็น “สมุดปกขาว” มุ่งหวังนำเสนอแนวทางเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการต่อ

โดยสมุดปกขาวที่เป็นข้อเสนอภาคเอกชนมี 2 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย 1. ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน (Transform) ไปสู่การแสวงหาโอกาสและรูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ในอนาคต และ 2. ข้อเสนอยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของหอการค้า 5 ภาค ที่ได้รวบรวมประเด็นเชิงพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนทั่วประเทศ ผ่านการประชุมสัญจรและมีการจัดลำดับความสำคัญ เพื่อช่วยกันดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามความต้องการและความจำเป็นในแต่ละพื้นที่

สำหรับไฮไลต์สำคัญที่อยู่ในสมุดปกขาว 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเทศไทยต้องยกระดับ Innovation Digital และนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ จึงเสนอให้ภาครัฐยกระดับมาตรการ Talent immigration policy เพื่อดึงดูดคนต่างชาติที่เก่งเข้ามาทำงานและอยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้เกิดการสร้างงาน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะสมัยใหม่ โดยรัฐบาลควรมีมาตรการ Incentive ที่เหมาะสม เช่น การอำนวยความสะดวกเรื่อง Visa และ Work permit มาตรการทางภาษี มาตรการพำนักอยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์โลกเห็นอนาคต ผ่าน Harbour space@UTCC ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำคนเก่งจากทั่วโลกและรู้จริงในด้านต่างๆ มาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในเวทีโลก

2. นโยบายเพิ่มจำนวนประชากรและพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมเป็น Global Citizen ที่มีคุณภาพ ต่อยอดจาก YEC ครบรอบ 10 ปี หอการค้าไทยได้มีการจัดทำโครงการ YPC เพื่อ Connect ข้าราชการรุ่นใหม่ในท้องถิ่นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัด ซึ่งประสบความสำเร็จและจะขยายผลต่อไป และยังมีโครงการสร้างผู้นำที่เก่งและดี ด้วยกระบวนการ Mentoring ผ่านโครงการ Developing Outstanding Talents for Thailand หรือ DOT พร้อมขยายผลเพื่อสร้างอุทยานผู้นำของประเทศ

3. จากการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีความเดือดร้อนมาก ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SMEs ฟื้นตัว ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาหนี้ SMEs สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นระบบ

4. ผลักดันโครงการพัฒนาเมืองรอง 10 จังหวัด เป็นเมืองหลัก ซึ่งจะเป็นโมเดลต้นแบบความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เกิดการยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น