xs
xsm
sm
md
lg

"มนพร" ถก 5 หน่วยคมนาคม ลุยนโยบาย Quick-Win ชูธงพัฒนาท่าเรือสำราญต้นแบบใช้พลังงานไฟฟ้า 100%-เร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 2,000 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“มนพร” ประชุม 5 หน่วยคมนาคม สั่งการบ้าน "เจ้าท่า" เร่งปรับปรุงกม.พาณิชยนาวี จี้ ขสมก.เยียวยาผู้ถือตั๋วเดือนเส้นทางทับซ้อนที่หยุดวิ่งและเร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 2,000 คัน พัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ต้นแบบใช้ไฟฟ้า 100% และสอดรับนโยบาย Quick-Win

เมื่อวันที่ 15 พย. 2566 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เข้าร่วมประชุม

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงาน โดยเน้นการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การคมนาคมขนส่งสาธารณะและการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล จึงให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ (Action Plan) ในโครงการต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานได้แก่

ให้ กรมเจ้าท่า เร่งทบทวนและปรับปรุงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้มีความทันสมัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องนี้ต่อไป รวมทั้งศึกษาการนำนโยบายการขุดลอกต่างตอบแทนไปดำเนินงานในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อรองรับเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศและช่วยในการจัดการจราจรทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเพิ่มความปลอดภัยของท่าเรือทุกแห่ง ด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยต่างๆ ป้ายเตือน ป้ายบอกทางและแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงและวันขึ้นปีใหม่ให้ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยสูงสุด


@ชูธงปั้นท่าเทียบเรือกรุงเทพ รับเรือสำราญขนาดใหญ่ต้นแบบใช้พลังงานไฟฟ้า 100%

ให้ กทท.ผลักดันโครงการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างการคมนาคมทางบก ทางราง และทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport) โดยให้ความสำคัญต่อช่วงเวลาการรับ-ส่งสินค้าระหว่างระบบขนส่งให้มีความสัมพันธ์กัน สามารถรับ-ส่งได้ทันที โดยไม่เกิดช่วงการรอนานเกินไป สำหรับโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณท่าเรือกรุงเทพที่ กทท.อยู่ระหว่างการศึกษานั้น ได้เน้นย้ำว่าท่าเทียบเรือต้องเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพื่อเป็นต้นแบบท่าเทียบเรือที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

และได้เร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือระนอง ซึ่ง กทท.ได้ดำเนินการออกแบบ (Detail Design) และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณารับรองผลการศึกษา และกำชับให้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเคร่งครัด


@สั่ง ขสมก.เยียวยาประชาชนถือตั๋วเดือนเส้นทางทับซ้อนที่หยุดวิ่ง

ด้าน ขสมก.ให้พิจารณาเยียวยาผู้ถือบัตรโดยสารรายเดือนของ ขสมก. ภายหลังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) มีหนังสือแจ้งให้ ขสมก.ยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางเดิมของ ขสมก.ที่ทับซ้อนกับเส้นทางของผู้ประกอบการเดินรถเอกชน ส่งผลกระทบให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ เร่งรัดโครงการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาดจำนวน 2,000 คัน ในราคาที่เหมาะสม และวางแผนการคำนวณอัตราค่าโดยสารในราคาย่อมเยา ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และ ขสมก.ไม่ขาดทุน

4. มอบให้ สบพ.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบุคลากรรองรับความต้องการของท่าอากาศยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้และจำนวนนักศึกษา รวมทั้งประสานงานกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ สบพ.จัดขึ้น

5. ให้ รทส.เร่งรัดดำเนินโครงการปรับปรุงโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว


ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (Quick-Win) ของรัฐบาล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนในระยะต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งต้องจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น