xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เดินหน้าออกแบบถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ รับฟังความเห็น ปชช. วางแนว "สิชล, ท่าศาลา" 31 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทช.เดินหน้าออกแบบถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้แนว จ.นครศรีธรรมราช "สิชล, ท่าศาลา" 31 กม.ฟังความเห็นประชาชน เร่งเสนอ EIA คาดค่าก่อสร้าง 847 ล้านบาท เปิดจุดท่องเที่ยวใหม่ฝั่งอ่าวไทย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินการศึกษาแนวเส้นทางและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) อำเภอสิชล, ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย รองรับการเติบโตของอำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอนาคต

โดยโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้
อำเภอสิชล, ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในแผนการพัฒนาระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัด (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ออกแบบเชิงหลักการ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณารายงาน EIA หลังจาก สผ.เห็นชอบรายงาน EIA จะเสนอขอตั้งงบประมาณจ้างออกแบบรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป โดยประมาณการงบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น 847 ล้านบาท


สำหรับแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับ ทล.401 บริเวณ กม.ที่ 242+500 บริเวณวัดปากด่าน ตามแนวถนนทางเข้าบ้านคงคาวดี จากนั้นเลี้ยวไปทางบริเวณหมู่ 2 ตำบลเสาเภา แล้วไปทางถนนเลียบชายทะเล ผ่านคลองเสาเภา แนวเส้นทางจะเลี้ยวขนานแนวชายฝั่งแล้วออกแบบเป็นสะพานข้ามคลองหิน ถัดมาจึงออกแบบเป็นสะพานข้ามคลองกลาย จนไปบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.3008 แล้วเลี้ยวผ่านวัดโคกตะเคียน ไปยังถนนทางหลวงชนบทสาย นศ.3027 เลียบแนวชายหาดอีกครั้ง ผ่านวัดทางขึ้น พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว ตรงบริเวณนี้ได้ออกแบบเป็นสะพานข้ามคลองบ่อนนท์ แล้วไปสิ้นสุดแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับ ทล.401 บริเวณ กม.ที่ 271 รวมระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร


โดยรูปแบบทั่วไปออกแบบเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้างเขตทาง 6-15 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3 เมตร มีทั้งถนนแบบที่มีไหล่ทาง กว้างข้างละ 1.5 เมตร และถนนแบบไม่มีไหล่ทาง แนวสายทางส่วนใหญ่อยู่บนแนวถนนเดิม เพื่อลดผลกระทบด้านการขออุทิศที่ดินของประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด รวมถึงยังได้ดำเนินการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณคลองหินและบริเวณคลองกลายเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแนวคิดการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสามารถเชื่อมต่อกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย


ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ไปแล้ว 4 ครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด


ทังนี้ ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เริ่มดำเนินการก่อสร้ามาตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะที่ 1 (สมุทรสงคราม - ชุมพร) รวมระยะทาง 514.6166 กิโลมตร และเพื่อให้โครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมแนวเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงสงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส


กำลังโหลดความคิดเห็น