xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.เอ็มโอยู "อีซี่ (2018)-ดีป้า" พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สถาบันการบินพลเรือนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทอีซี่ (2018) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2566 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล กับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด และ นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ดร.พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด และ นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม


การลงนามครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งความร่วมมือภายใต้โครงการ “1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)” โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันผลิตและพัฒนาหลักสูตรวิชาการและการศึกษา การวิจัย การตรวจสอบความถูกต้อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งปันข้อมูลทางวิชาการของเทคโนโลยีใหม่ วิธีการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการผลิตนักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล พัฒนาบุคลากรทางด้านการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ สื่อการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรร่วมกัน และร่วมมือกันในโครงการวิจัย โครงการฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ การจัดสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการที่มีความเฉพาะด้าน ตลอดจนร่วมมือกันในการดำเนินการด้านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงาน รวมถึงการปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ


นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กล่าวว่า สบพ.ในฐานะที่เป็นสถาบันด้านการบินที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความพร้อมที่จะสนับสนุนวิทยากรภาคทฤษฎีเกี่ยวกับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากระยะไกล และสนับสนุนสถานที่ในการจัดการสอนภาคทฤษฎี รวมถึงสนับสนุนคณะอาจารย์ผู้สอนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสามฝ่ายต่อไป

ในโอกาสนี้ สถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)” โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถา ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานการยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สู่ หนึ่งตำบลหนึ่งดิจิทัล (One Tambon One Digital) เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้และก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อันจะช่วยส่งเสริมให้นโยบายการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น