xs
xsm
sm
md
lg

การบินไทยมอบรางวัลทีมชนะเลิศ "ออกแบบตกแต่งภายในห้องรับรองพิเศษ" สุวรรณภูมิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การบินไทยมอบรางวัล
ทีมชนะเลิศ "โครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องรับรองพิเศษ" สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ แนวคิด “อัตลักษณ์ไทย” ตามแผนปรับปรุงห้องรับรองพิเศษเดิม หรือ Spa Lounge ที่สุวรรณภูมิ

วันนี้ (13 พ.ย. 2566) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ “โครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องรับรองพิเศษ สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ การบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบิน นายชวาล รัตนวราหะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการภาคพื้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการสนับสนุนภาคสังคมและการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ สร้างผลงานระดับประเทศผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา โดยเข้าร่วมประกวดการออกแบบตกแต่งภายในห้องรับรองพิเศษ สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ในแนวคิด “อัตลักษณ์ไทย” ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการปรับปรุงห้องรับรองพิเศษเดิม หรือ Spa Lounge ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นห้องรับรองพิเศษแห่งใหม่ สำหรับให้บริการแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของการบินไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องการและมีความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น และสร้างความประทับใจด้วยการออกแบบตกแต่งภายในใหม่ให้มีความสวยงามตามเอกลักษณ์ไทย โดยบริษัทฯ จะพิจารณานำผลงานที่ได้รับรางวัลไปปรับใช้ในการก่อสร้างจริงต่อไป


โครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจากการบินไทย คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยมีนิสิตร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 14 ทีม รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน "WEAVING the memories" ใน Concept : สานทอความทรงจำ โดย นางสาวพลอยขวัญ พิริยจิตรกรกิจ และนางสาวณิชชา เอี่ยมเกรียงไกร
กำลังโหลดความคิดเห็น