xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.มอบเครื่องช่วยฟังให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นปีที่ 6

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทอท.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชุมชน จัดกิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพ
การได้ยิน และสนับสนุนเครื่องช่วยฟังแก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

วันที่ 13 พ.ย. 2566 นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสนับสนุนเครื่องช่วยฟังแก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำปี 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

การมอบเครื่องช่วยฟังตามโครงการตรวจสมรรถภาพการได้ยินฯ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ ทอท. โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละ 1  ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการได้ยินที่ผิดปกติให้ดีขึ้นหรือใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทอท.กับประชาชนและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างยั่งยืน


สำหรับปี 2566 จากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินอย่างละเอียดสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินระดับหูตึงมาก-รุนแรงมาก โดย โสต ศอ นาสิกแพทย์วินิจฉัยแล้วมีผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินสมควรได้รับเครื่องช่วยฟังมีจำนวน 11 ราย ทั้งนี้ มี 2 คนที่ได้รับคนละ 1 เครื่อง และพบว่ามี 9 คนที่ได้รับคนละ 2 เครื่อง รวม 20 เครื่อง เป็นเงิน 700,000 บาท จนถึงปัจจุบัน ทอท.มอบเครื่องช่วยฟังแก่ประชาชนที่สูญเสียการได้ยินไปแล้วจำนวน 59 ราย รวม 99 เครื่อง โดยใช้งบประมาณในการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังดังกล่าวรวมเป็นเงิน 3,070,000 บาท


ที่ผ่านมา ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานให้ดีขึ้น รวมทั้งมีนโยบายให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)


กำลังโหลดความคิดเห็น