xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2023 ระดับ “AAA”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรจากประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ซึ่งประเมินในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีแรก โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการได้อย่างดีเยี่ยมของบริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บางจากฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับตั้งแต่ริเริ่มจัดทำดัชนีในปี 2558 เป็นปีที่ 9 ในฐานะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (ESG) เป็นส่วนสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ “AAA” ในครั้งนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ESG Leader ของบางจากฯ และสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยหรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM Checklist ระดับเกณฑ์สูงสุด ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) จากส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นหนึ่งใน 60 บริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนเต็มได้รับทั้ง 5 ดาว และ 5 เหรียญ จากทั้งหมด 800 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น