xs
xsm
sm
md
lg

"สุริยะ" ร่วมประชุม รมต.ขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 ณ สปป.ลาว รับรองแถลงการณ์ร่วมหนุน "ขนส่ง-ท่องเที่ยว" ระหว่างกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"สุริยะ" ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 ณ สปป.ลาว โดยมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมการขนส่ง-การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)


ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง H.E. Mr. Ngampasong Muongmany รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือด้านการขนส่งตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน หรือแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP) และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขนส่งในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมรับรองงานที่มีลำดับความสำคัญและผลลัพธ์ที่สำคัญในสาขาการขนส่ง ประจำปี 2567 และเอกสารต่างๆ

ได้แก่ แนวทางสำหรับท่าเรืออัจฉริยะ ข้อเสนอแนะเรื่อง การอำนวยความสะดวกการผลัดเปลี่ยนและส่งลูกเรือกลับสู่ภูมิลำเนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน เอกสารแนวทางการประเมินด้านความสามารถ/ประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในภูมิภาคอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางน้ำ ปี 2563-2564 ผลการศึกษาเรื่อง การจัดทำร่างยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการขนส่งอัจฉริยะ แผนปฏิบัติการหลวงพระบางภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบนำร่องเดินอากาศในอาเซียน แผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการบินที่ยั่งยืน แผนแม่บทว่าด้วยการจัดการจราจรทางอากาศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พิธีสาร 3 ว่าด้วยความสามารถในการกำกับดูแลความปลอดภัยขององค์การบริหารการบินแห่งชาติ


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสาขาการขนส่ง-สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นให้มีการดำเนินความร่วมมือระหว่างสาขาการขนส่งและสาขาการท่องเที่ยวของอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก ผ่านรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และมรดกของประเทศสมาชิกอาเซียน การใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของทั้งสองสาขา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างองค์การท่องเที่ยวแห่งอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน

ในโอกาสนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีขนส่งของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก และเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการยกระดับมาตรฐานการขนส่งในสาขาต่างๆ ของไทยให้มีความยืดหยุ่น ยั่งยืน ครอบคลุม และมีความเป็นสากลทัดเทียมนานาประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น