xs
xsm
sm
md
lg

OR หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ระดับสูงสุด “AAA” ต่อเนื่องปีที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:OR ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด “AAA” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง SDG

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้รับการประเมินผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับสูงสุด “AAA” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดย OR ติดอันดับรายชื่อของกลุ่มบริษัทที่มีหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน การได้รับผลประเมินที่ระดับ AAA ในปีนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย OR 2030 ที่ครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการไทยเด็ด ซึ่งสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าชุมชนทั่วประเทศผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น โครงการ “Café Amazon for Chance” ที่มุ่งสร้างโอกาสให้สังคม ผ่านการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ในพื้นที่ดำเนินงานของ OR ทั้งในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน เป็นต้น

นอกจากนี้ OR ยังได้พัฒนาโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจและมีเป้าหมายสำคัญเพื่อขยายผลองค์ความรู้การทำงานพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟร่วมกับภาคีเครือข่ายในอีกหลายพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ได้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่เน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) อีกทั้งยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All Toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง

ในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อ หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings พร้อมทั้งประกาศผลการประเมินในรูปแบบ “รายชื่อบริษัทจดทะเบียน” และ “ระดับ SET ESG Ratings” เป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น