xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.งัดโปรฯ เว้นค่าเช่า-ฟรีค่าบำรุงรักษา 1 ปีแรกกระตุ้นเช่าที่นิคมฯ Smart Park

เผยแพร่:   ปรับปรุง:การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึง 27 ธันวาคม 2567 โดยยกเว้นค่าเช่าที่ดิน และค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก 1 ปีแรก นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ.

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า ปี 2566 กนอ. ประสบความสำเร็จจากการขาย/เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มียอดขาย/เช่า พุ่งสูงขึ้นถึง 182% โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน กนอ.กำหนดมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุนด้วย

สำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 1 ปีแรกนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) คือ 1) ทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 2) วางหลักประกันการเช่าที่ดินเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเต็มจำนวน จำนวนมูลค่าสองเท่าของค่าเช่ารายปี โดยจะต้องวางหลักประกันในวันที่ลงนามสัญญาเช่าที่ดิน และ 3) ห้ามให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนหรือทั้งหมดภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ. ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงกรณีการควบรวมกิจการ หรือกรณีผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดามีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ภายหลัง โดยได้แจ้งกับ กนอ.ไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินดังกล่าวถือหุ้นในนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน

ส่วนหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเช่าที่ดิน คือ แจ้งเริ่มประกอบกิจการภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. มีระยะเวลาการเช่าที่ดินไม่น้อยกว่า 10 ปี และหากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมทั้งหมดเป็นอันยุติ ผู้ประกอบกิจการต้องชำระค่าเช่าที่ดิน ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดให้แก่ กนอ. โดยมีผลย้อนหลังนับแต่วันทำสัญญากับ กนอ. และต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กนอ. กำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายและให้เช่าที่ดินอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ กนอ.กำหนด

“กนอ.จัดโปรโมชันส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และช่วยลดต้นทุนการลงทุนของผู้ประกอบการ ทั้งการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์กจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนใหม่ทั้งไทยและต่างชาติ เห็นได้จากการเคลื่อนย้ายการลงทุนในหลายประเทศ ที่นักลงทุนมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม เอื้อต่อการลงทุน ขณะเดียวกัน มาตรการกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาลก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่สำคัญ หรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ก็ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ กนอ. มุ่งมั่นและพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เชื่อว่าการจัดโปรโมชันครั้งนี้จะจูงใจนักลงทุนเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน” นายวีริศกล่าว

นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) ตั้งอยู่ในจุดที่แวดล้อมด้วยเส้นทางการคมนาคม เช่น ถนนสุขุมวิท รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ เส้นทางมอเตอร์เวย์ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการขนส่งภายในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ก (Smart Park) มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การจราจรหลักภายในโครงการจะใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดในระบบขนส่ง ทั้งในส่วนเส้นทางหลักและเส้นทางภายในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) รวมทั้งการวางระบบสายไฟฟ้าลงดิน ระบบท่อส่งน้ำเย็น ท่อน้ำประปา และระบบสื่อสารโทรคมนาคมใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวกในการบำรุงรักษา สร้างความสวยงามด้านทัศนียภาพภายในโครงการ

ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการข้างต้นได้จากประกาศและมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดิน ได้ที่ investment.1@ieat.mail.go.th หรือที่โทรศัพท์ 0-2253-0561 ต่อ 1148, 2124, 2123 และ 1195
กำลังโหลดความคิดเห็น