xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์ เปิดโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ติดตั้งโซลาร์ที่เกาะทุ่งนางดำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ริเริ่มโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” เนื่องจากมีบางพื้นที่ในประเทศไทยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ โดยได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ นำร่องที่โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ จ.พิษณุโลก และเกาะทุ่งนางดำ อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ไฟดำเนินกิจกรรมของชุมชนได้ตลอดวัน พร้อมส่งตัวแทนวิศวกรจากกัลฟ์ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแผงโซลาร์เซลล์ และความรู้เรื่องพลังงานสะอาดแก่คนในชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมาย SDGs


น.ส.อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ ตัวแทนชุมชนเกาะทุ่งนางดำ กล่าวว่า การมอบแสงสว่างจากแหล่งพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนทุ่งนางดำ อย่างพื้นที่เล่าเต้งมุมบายใจ ถือเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆ ในเกาะ ทั้งเรียนหนังสือและเรียนรู้จากธรรมชาติ ดีใจที่จากนี้ไปเด็กๆ จะสามารถใช้ไฟเรียนหนังสือได้ตลอด ต้องขอบคุณตัวแทนพนักงานกัลฟ์ที่มาให้ความรู้แก่คนในชุมชนในครั้งนี้

โครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้าให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ด้วยการใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ เน้นพื้นที่สาธารณะและศูนย์รวมชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานและประกอบกิจกรรมของชุมชนได้
กำลังโหลดความคิดเห็น