xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เปิด Hearing ยกเครื่อง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ตามความเหมาะสมและความเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลเหมาะสมกับลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภทซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งการออกและเสนอขายในตลาดแรก และการประกอบธุรกิจในตลาดรอง ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้การกำกับดูแลมีความเหมาะสมตามลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท* และมีวิธีการกำกับดูแลที่เป็นสากล สอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) การปรับปรุงนิยามสินทรัพย์ดิจิทัล จากเดิมที่มีการกำหนดแยกเป็นคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ให้หมายความถึงคริปโทแอสเซท (crypto asset)** ซึ่งถูกสร้างโดยมีการใช้วิธีการเข้ารหัสในการคุ้มครองข้อมูล (cryptography method) และมีการใช้กลไกของเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLTs) หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันในการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดังกล่าว และให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้ (positive list)

(2) การปรับปรุงหลักการกำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดแรก ให้สอดคล้องกับขอบเขตสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งไม่มีลักษณะของการระดมทุนและไม่มีความคาดหวังความสำเร็จของโครงการหรือคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแล้ว โดยกำหนดให้การออกและเสนอขายต้องมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. แทนการได้รับอนุญาต พร้อมทั้งยกเลิกการกำหนดให้ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลในการเสนอขายมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเสนอขาย

สำหรับในส่วนของการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. ยังคงหลักการเดิมตามที่ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ กำหนด โดยกำกับดูแลผ่านการให้ใบอนุญาตและกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ซื้อขายเช่นเดิม

(3) การปรับปรุงและแก้ไขหลักการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรับปรุงการกำกับดูแลบุคคลผู้มีอำนาจ ในการจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บทกำหนดโทษและอายุความในการดำเนินคดี เพื่อให้การกำกับดูแล มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: pinyapat@sec.or.th หรือ phireeyaphon@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2566
กำลังโหลดความคิดเห็น