xs
xsm
sm
md
lg

"มนพร" หารือสถาบันฯ ป้องกันประเทศ ร่วมมือพัฒนา "โดรน" ใช้ในภารกิจคมนาคมขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:"มนพร" หารือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมศึกษาพัฒนา "โดรน" ปฏิบัติภารกิจด้านคมนาคมขนส่ง และบูรณาการด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคประชาชน

วันที่ 20 ก.ย. 2566 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เข้าพบ เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคประชาชน โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายดรุฒ คำวิชิตธนาภา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะ ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม

นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม กล่าวว่า ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับ สทป. เป็นการพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคประชาชน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ การทำให้เมืองมีความปลอดภัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกมิติทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อยกระดับการบริการคมนาคมขนส่งสาธารณะไปสู่มาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้น


สทป.เป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและบูรณาการแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสู่ภาคประชาชนร่วมกัน


นางมนพรกล่าวว่า เพื่อให้กฎระเบียบเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนด จึงได้มอบหมายให้ กพท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สทป. ดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) สำหรับนำมาใช้ปฏิบัติภารกิจงานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น