xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ สรุป 12 ปี สร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand 13,899 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสรุปผลงานสร้างเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand เกือบ 12 ปี ตั้งแต่ปี 54 ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 13,899 ราย เผยสามารถช่วยกันทำมาค้าขาย สร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้เป็นอย่างดี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงผลการผลักดันเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ตั้งแต่ปี 2554-31 ส.ค. 2566 ว่า กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการรายกลาง รายย่อย และรายเล็ก ให้มีความเชื่อมโยงในการทำธุรกิจระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในชุมชน และช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 13,889 ราย แบ่งเป็น 1. อาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 4,423 ราย 2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2,414 ราย 3. ธุรกิจบริการ จำนวน 1,914 ราย 4. สุขภาพและความงาม จำนวน 1,106 ราย และ 5. ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 1,076 ราย เครื่องดื่ม 793 ราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 668 ราย การเกษตร 466 ราย อุตสาหกรรม 419 ราย ท่องเที่ยว 360 ราย อสังหาริมทรัพย์ 221 ราย และอื่นๆ 29 ราย

โดยในจำนวนผู้ประกอบการ 13,889 ราย เป็นสมาชิกที่อยู่ในภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 3,218 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 3,797 ราย ภาคกลาง 18 จังหวัด 4,009 ราย ภาคตะวันออก 8 จังหวัด 1,325 ราย และภาคใต้ 14 จังหวัด 1,540 ราย และในจำนวนผู้ประกอบการเครือข่าย Biz Club Thailand มีสมาชิกหลายรายได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มอื่นๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน จำนวน 731 ราย โอทอป 1,351 ราย Thai Select 4 ราย สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 31 ราย วิสาหกิจเพื่อสังคม 7 ราย

ทั้งนี้ ภายใต้เครือข่าย Biz Club Thailand ได้มีการเชื่อมโยงการทำธุรกิจระหว่างกัน ร่วมมือกันค้าขาย ทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน เศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่วนกรมก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการในเครือข่าย ทั้งการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการในเครือข่ายด้วยกันเอง การจัดจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซื้อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและเพิ่มรายได้

สำหรับผลการจัดงาน MOC Market by Biz Club ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าจากผู้ประกอบการมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ มาจัดแสดง เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มาจากแหล่งผลิตต่างๆ โดยได้จัดไปแล้วรวม 5 ครั้ง มียอดจำหน่ายสินค้าได้รวม 6.5 ล้านบาท แยกเป็นครั้งที่ 1 วันที่ 25-28 เม.ย. 2565 จำนวน 60 ร้านค้า มียอดจำหน่าย 1.35 ล้านบาท ครั้งที่ 2 วันที่ 4-7 ก.ค. 2565 จำนวน 72 ร้านค้า มียอดจำหน่าย 1.9 ล้านบาท ครั้งที่ 3 วันที่ 20-23 มี.ค. 2566 จำนวน 52 ร้านค้า มียอดจำหน่าย 1.1 ล้านบาท ครั้งที่ 4 วันที่ 22-25 พ.ค. 2566 จำนวน 42 ร้านค้า มียอดจำหน่าย 9.8 แสนบาท และครั้งที่ 5 จำนวน 56 ร้านค้า มียอดจำหน่าย 1.15 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น