xs
xsm
sm
md
lg

กรมการขนส่งฯ รับรางวัล "สำเภา-นาวาทอง" การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมการขนส่งทางบกรับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 ประเภท “รางวัลหน่วยงานระดับกรม” ชูผลงานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการสะดวก รวดเร็ว แก่ภาคธุรกิจและประชาชน

วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ หอประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เข้ารับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการมอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประเภทของรางวัล “รางวัลหน่วยงานระดับกรม” โดยกรมการขนส่งทางบกชูผลงานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแรกจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการสำหรับภาคธุรกิจ และประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการติดต่อขออนุญาตและทำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมการขนส่งทางบกมีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทรางวัล “รางวัลหน่วยงานระดับกรม”


การได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จของกรมฯ ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการให้บริการและกำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การพัฒนาระบบการชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th , แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk), การพัฒนาระบบจองคิวทำธุรกรรมผ่าน DLT Smart Queue, การอบรมต่อใบขับขี่ผ่านระบบ e-Learning รวมถึงนำเทคโนโลยี GPS ซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญมาควบคุม กำกับ ดูแล การเดินรถ ความเร็ว ชั่วโมงการทำงานการขนส่งรถสาธารณะทุกประเภท อีกทั้งได้พัฒนาระบบการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก (70) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และมีแผนที่จะขยายผลการให้บริการระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT E-Transport License) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปี พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอขอบคุณความทุ่มเทของบุคลากรกรมการขนส่งทางบกทุกระดับที่ร่วมแรง ร่วมใจในการช่วยกันผลักดันให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้บูรณาการความร่วมมือในเชิงวิชาการ ข้อมูลและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยกรมการขนส่งทางบกให้คำมั่นว่าจะพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีบูรณาการ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น