xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ คว้ารางวัล “สำเภา-นาวาทอง” หน่วยงานระดับกรม ประจำปี 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หนึ่งในสุดยอดหน่วยงานภาครัฐระดับกรม รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หลังเดินหน้าการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยภายหลังเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกรม ประจำปี 2566 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า กรมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการอำนวยความสะดวกการค้า ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ภาคธุรกิจ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรมมีภารกิจหลักในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) จึงเน้นการทำงานด้านการขับเคลื่อนการเจรจา FTA โดยเปิดให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วม และมุ่งเป้าให้การเจรจาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และกรมยังให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ผลการเจรจาให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 จึงได้เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานของกรม และการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

“ที่ผ่านมากรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกรม ทั้งด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลการค้าที่สำคัญ เพื่อให้ทีมเจรจาของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและภาษีศุลกากรของคู่เจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางอรมนกล่าว

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยกรมมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนางานการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการให้มากที่สุดต่อไป

สำหรับการมอบรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 ได้มีมอบรางวัลรวม 4 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง จำนวน 6 หน่วยงาน 2. รางวัลหน่วยงานระดับกรมจำนวน 16 หน่วยงาน 3. รางวัลหน่วยงานระดับกระบวนงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และ 4. รางวัลหน่วยงานระดับภูมิภาค จำนวน 13 หน่วยงาน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกระทรวง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลหน่วยงานระดับกรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี และชัยภูมิ ได้รางวัลหน่วยงานระดับภูมิภาค


กำลังโหลดความคิดเห็น