xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กโก กรุ๊ป สร้าง “ครูพลังงาน” ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เอ็กโก กรุ๊ป จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ครบ 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตร 161 คน พร้อมเป็นครูพลังงานช่วยส่งเสริมทักษะการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO ) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ภายใต้ชื่อ “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
 


หลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองให้เป็นหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว โดยได้จัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ครบ 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตร 161 คน แบ่งเป็นครู 131 คน ผู้สนใจทั่วไป 24 คน และนักเรียนนักศึกษา 4 คน จากการประเมินผลหลังจบหลักสูตรพบว่า ผู้จบหลักสูตรทั้ง 161 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวและสื่อในนิทรรศการเสมือนจริงฯ ไปใช้พัฒนาการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขาราบ จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สนใจเข้าร่วมการอบรม เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตรครูพลังงานมีสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการจัดกิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนได้ เช่น จัดมุมให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและรีไซเคิลในแต่ละห้องเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อเสริมกับกิจกรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว

นอกจากนี้ ได้นำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการผลิตไฟฟ้าหลากหลายวิธี รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย ขณะเดียวกัน ครูผู้เข้าร่วมหลักสูตรก็สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมได้ด้วย


นางจัดติพร รัตนมาลี ข้าราชการครู ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จังหวัดเลย กล่าวว่า เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนี้ เนื่องจากต้องการพัฒนาตนเองและนำความรู้มาบูรณาการกับรายวิชาการสอนของตนเอง ในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ หลังจบหลักสูตรก็ได้นำสื่อในนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลและต่อยอด รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในห้องเรียน การใช้สื่อดังกล่าวมีประโยชน์มากในแง่การแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กำลังโหลดความคิดเห็น