xs
xsm
sm
md
lg

สบพ.เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตรปริญญาตรี "วิทยาการการบิน และวิศวกรรม"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:สบพ.เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2 หลักสูตรปริญญาตรี "วิทยาการการบิน และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน" สมัครได้ถึง 28 เมษายน 2566

รายงานข่าวจากสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หรือ CATC แจ้งว่า สบพ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี (แผนการเรียนเทียบโอน) ปีการศึกษา 2566

โดยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพียบพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาแบบเทียบโอน) (2 ปี) ประกอบไปด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

- วิชาโทการท่าอากาศยาน
- วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

- แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT) (เทียบโอน) (3ปี)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปวส. / อนุปริญญา ตลอดจนเทียบเท่าทุกสาขา หรือจบจากสถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สามารถสมัครรอบรับตรง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5741-4 ต่อ 3622, 2210, 2223
กำลังโหลดความคิดเห็น