xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดประมูลซ่อมใหญ่หัวรถจักร "ฮิตาชิ" 21 คัน วงเงิน 777 ล้านบาท เผยสภาพเก่าใช้งานตั้งแต่ปี 36

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟท.เปิดประมูลปรับปรุงหัวรถจักร HID (ฮิตาชิ) 21 คัน ราคากลาง 777 ล้านบาท ยื่นเคาะราคา 6 มิ.ย. 66 คาดสรุปใน ส.ค. 66 วางกรอบ 750 วัน ส่งมอบ 7 งวด “นิรุฒ” เผยรถจักรกลุ่มอายุมากต้องซ่อมบำรุงเพื่อใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA 36 คันรอจ่อคิวซ่อม

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.เตรียมดำเนินการซ่อมปรับปรุงรถจักรที่มีอายุการใช้งานมากตามวงรอบเพื่อให้มีสภาพรถสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน รองรับการให้บริการในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา รฟท.ได้ทำแผนงานและศึกษาความเหมาะสม โดยได้ให้หลักการในเรื่องความคุ้มค่า และการปรับปรุงเทคโนโลยีของรถจักรที่รองรับการใช้พลังงานในอนาคต

ซึ่งเดิมพบว่าการซ่อมปรับปรุงรถจักรมีวงเงินค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 40-50% ของการจัดซื้อรถจักรใหม่ จึงให้พิจารณาทบทวนโดยเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรถจักรเก่าไม่ควรเกิน 40% ของวงเงินกรณีซื้อรถใหม่ และหลังปรับปรุงแล้วรถจักรควรมีอายุการใช้งานต่อไปได้อีก 15-20 ปี รวมถึงพิจารณาการใช้ระบบไฮบริดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก

รายงานข่าวแจ้งว่า ล่าสุด รฟท.ได้ประกาศขายเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักร HID (HITACHI 8FA-36C) จำนวน 21 คัน ราคากลาง 777 ล้านบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขายเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 256 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 6 มิถุนายน2566 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยคาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลในเดือน ส.ค. 2566 


ทั้งนี้ ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงรถจักร HID (HITACHI 8FA-36C) จำนวน 21 คัน ราคากลาง 777 ล้านบาท (เฉลี่ย 37 ล้านบาท/คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรอบเวลาดำเนินงาน 750 วัน แบ่งการส่งมอบงานเป็น 7 งวด โดยกำหนดงวดแรก ปรับปรุงรถจักรแล้วเสร็จ 2 คัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผู้ยื่นข้อเสนอ เปิดกว้างทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และกิจการร่วมค้า โดยจะต้องมีผลงานด้านรถจักรดีเซลไฟฟ้า หรือซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า หรือซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้งคัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รฟท.เชื่อถือ

ทั้งนี้ สามารถรวมสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วมาใช้แสดงเป็นผลงานในการเข้ายื่นข้อเสนอประกวดราคาได้

ขณะที่การยื่นข้อเสนอในรูปแบบกิจการร่วมค้ากำหนดคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

1. หากในกิจการร่วมค้าไม่ได้กำหนดให้ใครเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน และต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงานหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ถือหุ้นทุกราย

2. หากมีการกำหนดผู้ถือหุ้นหลัก จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ถือหุ้นหลักมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นทุกราย และต้องใช้ผลงานของผู้ถือหุ้นหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

3. กรณีมีการมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับข้อตกลงที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

4. การยื่นเสนอราคาแบบ e-bidding ให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายหรือรับมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอ ดำเนินการซื้อเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาในกรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสาร จึงจะมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

สำหรับรถจักร HID (HITACHI 8FA-36C) ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันรถมีสภาพพร้อมใช้แค่ 15 คันเท่านั้น

นอกจากนี้ รฟท.ยังมีแผนซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน เข้าประจำการเมื่อปี 2538 อายุใช้งาน 28 ปี โดยเมื่อปี 2565 ได้เปิดรับฟังคำวิจารณ์ร่าง TOR จ้างซ่อมปรับปรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 36 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,670.4 ล้านบาท (เฉลี่ย 46.4 ล้านบาท/คัน)
กำลังโหลดความคิดเห็น