xs
xsm
sm
md
lg

คลังปรับเกณฑ์ปล่อยกู้ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อธนาคารออมสินให้แก่ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้รายเก่าสามารถกู้ซ้ำได้ พร้อมขยายเวลาการจ่ายเงินออกไปถึง ธ.ค.2567

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) ของธนาคารออมสิน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ จากเดิมที่กำหนดให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อเท่านั้น โดยโครงการเดิมได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับสินเชื่อจากโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยแก้ไขให้ผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่เคยได้รับสินเชื่อตามโครงการเดิมแล้วสามารถขอสินเชื่อโครงการได้ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง และแบ่งเบาภาระในช่วงระหว่างวางแผนบริหารจัดการทางการเงินในการชำระคืนสินเชื่อของโครงการเดิม

2.ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายสินเชื่อจาก 30 มิถุนายน 2566 เป็นให้ธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญ กับการติดตามผลการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่เป็นระยะ โดยพิจารณาถึงข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินมาตรการดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงและออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อดูแลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อให้การดูแลผู้ประกอบการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และเพียงพอ
กำลังโหลดความคิดเห็น