xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.เปิดประมูลติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก 1.49 พันล้าน ระบบควบคุมการเดินรถ 449 สถานี-อินเทอร์เน็ตบนรถไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:รฟท.เปิดประมูลก่อสร้างและติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และสถานีรถไฟ 449 แห่งทั่วประเทศ วงเงิน 1,497 ล้านบาท เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และความบันเทิงแก่ผู้โดยสาร ขายซอง 13 มี.ค. เคาะราคา 12 เม.ย. 66  

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 มี.ค. 2566 ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รฟท. ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,497,669,000 บาท โดยขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 กรอบวงเงิน 1,548.77 ล้านบาท 

สำหรับงานติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมมีวัตถุประสงค์ในด้านการเดินรถ เพื่อสนับสนุนระบบงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟสี ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบติดตามขบวนรถ รวมถึงเทคโนโลยีการเดินรถสมัยใหม่ เช่น CTC ATP ATO หรือ Moviing Block 

ด้านการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และความบันเทิงแก่ผู้โดยสาร ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สาย เช่น Wi-Fi Wi-max รวมถึงการขยายตัวออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต

ด้านการสื่อสารภายใน เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบระหว่างหน่วยงานภายในการรถไฟฯ เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งในส่วนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน, Data Center, ระบบประชุมทางไกล


โดยโครงการจะมีการติดตั้งระบบที่ทำการตอน/แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทั่วประเทศ อาคารควบคุมการเดินรถ CTC และสถานีรถไฟ 449 แห่ง

ประกอบด้วย ศูนย์โทรคมนาคม วงเงิน 140 ล้านบาท, งานโครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง IP-Backbone วงเงิน 753.6 ล้านบาท, ระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถและระบบโทรศัพท์พื้นฐาน วงเงิน 83.572 ล้านบาท

โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง 48 แกน วงเงิน 313.14 ล้านบาท รองรับการเดินรถ 800 ขบวนต่อวัน, การจัดเตรียมพื้นที่ (Site Preparation) และติดตั้งตู้อุปกรณ์หลัก วงเงิน 186.83 ล้านบาท, เครื่องมือตรวจสอบซ่อมบำรุงโครงข่ายโทรคมนาคมวงเงิน 14.04 ล้านบาท, ค่าเช่ารถกระบะดีเซล วงเงิน 2.38 ล้านบาท


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติ เช่น ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย, ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ, ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมเชื่อถือ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น