xs
xsm
sm
md
lg

“อธิรัฐ” ประเดิมเซ็นคำสั่งตั้ง "กริชเพชร" นั่งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าแทน "สรพงศ์" เพื่อความเหมาะสม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:“อธิรัฐ” เซ็นคำสั่งแรกเปลี่ยนตัวรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า แต่งตั้ง "กริชเพชร ชัยช่วย" ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นั่งแทน "สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์" ระบุเพื่อการบริหารงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า และมีคำสั่งแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า แทน อีกตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2666 เป็นต้นไป

โดยนายอธิรัฐรัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 288/2566เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งที่ 991/2565สั่งณวันที่ 30กันยายน2565แต่งตั้งนายสรพงศ์ไพฑูย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูงให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง)อีกตำแหน่งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม2565จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42มาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติะเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2562ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่นร 0508 / 27136ลงวันที่ 23สิงหาคม 2562จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่991/2565สั่งณวันที่ 30กันยายน 2565

และแต่งตั้งนายกริชเพชรชัยช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง)ตำแหน่งเลขที่ 13สำนักงานปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง)โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำหรับนายกริชเพชรชัยช่วย เคยเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปลอดภัย)ก่อนที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 16ธ.ค.2563จะแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กำลังโหลดความคิดเห็น