xs
xsm
sm
md
lg

ทล.เปิดเวทีฟังเสียงชาว "อุตรดิตถ์-น่าน" เตรียมผุด "สะพานปากนาย" เปิดเส้นทางใหม่ข้ามเขื่อนสิริกิติ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงเปิดเวทีฟังเสียงชาวอุตรดิตถ์-น่าน ศึกษาออกแบบ "สะพานปากนาย" ข้ามเขื่อนสิริกิติ์ เปิดเส้นทางใหม่เชื่อม 2 จังหวัด จากเดิมใช้แพขนานยนต์อย่างเดียว เพิ่มทางเลือกเดินทาง หนุนท่องเที่ยว การค้า กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์-อ.นาหมื่น จ.น่าน เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการฯ จากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

ปัจจุบันการเดินทางระหว่างอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กับอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในเส้นทางช่วงที่ต้องผ่านเขื่อนสิริกิติ์ ประชาชนจะต้องสัญจรโดยอาศัยบริการแพขนานยนต์ข้ามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขณะเดียวกันพบว่าประชาชนมีแนวโน้มที่จะใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการก่อสร้าง “เส้นทางใหม่” เพื่อสัญจรข้ามเขื่อนสิริกิติ์

โดยได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด “สะพานปากนาย” ข้ามเขื่อนสิริกิติ์ ที่มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม โดยมีระยะเวลาการศึกษารวม 450 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการฯ นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน


สำหรับพื้นที่การศึกษาของโครงการฯ ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล 2 อำเภอ และ 2 จังหวัด ได้แก่ หมู่ 17 บ้านปากนาย ตำบลนาทะนุง อำเภอน้ำปาด จังหวัดน่าน และหมู่ 2 บ้านงอมมด ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ 100+110 ของทางหลวงหมายเลข 1339 บริเวณตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดน่าน จากนั้นข้ามเขื่อนสิริกิติ์ไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1026 และสิ้นสุดที่ กม.74+670 ของทางหลวงหมายเลข 1026 บริเวณตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 3-5 กม.

ตามแผนงานจะมีการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ รวม 5 ครั้ง โดยหลังจากนี้จะมีประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวทางคัดเลือก รูปแบบทางเลือกการพัฒนา หลักเกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการ

จากนั้นจะมีการสัมมนาครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมและรับความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาใช้ประกอบการออกแบบการพัฒนาโครงการ และประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 และสัมมนาครั้งที่ 3 เพื่อสรุปการศึกษาโครงการ


ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม กรมทางหลวงจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.สะพานข้ามเขื่อนสิริกิติ์.com
กำลังโหลดความคิดเห็น