xs
xsm
sm
md
lg

จัดหนัก! กบง.เคาะตรึงราคา LPG-NGV 3 เดือนบรรเทาผลกระทบประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กบง.เคาะมาตรการดูแลผลกระทบประชาชนด้านพลังงาน เห็นชอบขยายเวลาตรึงราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 66 ขณะที่ NGV ขอความอนุเคราะห์ ปตท.ตรึงราคารถยนต์ทั่วไปที่ 17.59 บาทต่อ กก. 3 เดือน เริ่ม 16 มี.ค.-15 มิ.ย. 66 รถแท็กซี่โครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกันที่ 13.62 บาทต่อ กก. 3 เดือน เริ่ม 16 มี.ค.-15 มิ.ย. 66 พร้อมคงผสมไบโอดีเซลเป็นร้อยละ 7 (บี7)มีผล 1 เม.ย.-30 ก.ย. ดูแลต้นทุนเนื้อน้้ามันดีเซลไม่ให้เพิ่มขึ้น

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อ 7 มี.ค.ว่า ที่ประชุมได้มีมติทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

“ราคา LPG ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กก. จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. 66 ที่ประชุมจึงให้คงราคาดังกล่าวต่อไปอีก 3 เดือน โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานกำกับดูแลสถานีบริการก๊าซ LPG ไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ลงในถังก๊าซหุงต้ม” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ NGV ตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ประชุม กบง.จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ บมจ.ปตท.กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ดังนี้ (1) รถยนต์ทั่วไป ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 (2) รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท. ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า กบง.ยังได้มีมติเห็นชอบกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสม ดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.6 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อไม่ให้ต้นทุนเนื้อน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น และลดภาระกองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล ทั้งนี้ กบง.อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วตามความเห็น กนป.
กำลังโหลดความคิดเห็น