xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.จัดทัพใหม่ปรับภารกิจรองผู้ว่าฯโยก’สุจิตต์’คุมเดินรถ’วัชรชาญ’ดูซ่อมบำรุง ลุยหารายได้เพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:บอร์ดรฟท.เคาะปรับภารกิจรองผู้ว่าฯ 7 คน โยก”สุจิตต์”คุมเดินรถ แทน”สุชีพ”ด้าน2 รองฯป้ายแดง ”วัชรชาญ”คุมช่างกล ซ่อมบำรุง ส่วน”อนันต์”ดูทรัพย์สินและสนง.บริหารรถไฟฟ้า หวังเพิ่มประสิทธิภาพการรายได้

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการมอบหมายรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในฝ่ายและสำนักงาน ตามประสบการณ์และความเหมาะสม โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าฯรฟท. ได้ลงนามในคำสั่งทั่วไปที่ ก.768/2565 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำกับดูแลการปฎิบัติงานในฝ่ายและสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น   

โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานมีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการได้อย่างบูรณาการ และสร้างความเป็นเอกภาพในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรถไฟฯ                      

โดยการมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบงานใหม่ ให้กับรองผู้ว่าฯรฟท.จำนวน 7 คน ได้แก่ 
1. นายจเร รุ่งฐานีย เดิมรองผู้ว่าฯ รฟท. รับผิดชอบ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ,ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  

 2.  นายเอก สิทธิเวคิน เดิมรองผู้ว่าฯ รฟท. รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล สำนักงานโยบาย แผน วิจัน และพัฒนา,  ศูนย์บริหารความเสี่ยง  

3.นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล เดิมรองผู้ว่าฯ รฟท. รับผิดชอบกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ,ฝ่ายบริการโดยสาร,ฝ่ายบริการสินค้า,สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ,กองควบคุมการปฏิบัติการ  

4. นายอวิรุทธ์ ทองเนตร เดิมรองผู้ว่าฯ รฟท. รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ  ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแลฝ่ายการเงินและการบัญชี ,ฝ่ายการพัสดุ,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ,สำนักงานอาณาบาล ,สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง  

5.นายสุชีพ สุขสว่าง เดิมรองผู้ว่าฯ รฟท. รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ,สถาบันฝึกอบรมระบบราง,สำนักงานแพทย์   

6. นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์  เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าฯรฟท. ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล ฝ่ายการช่างกล  ซึ่งเดิมเป็นกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน 

7. นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง  เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าฯรฟท. ภารกิจตามโครงสร้างใหม่กำกับดูแล ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ,ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน ,สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า   
 
รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับนายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์  ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกล ส่วนนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการรฟท. ทั้ง 2 คน เพิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้ว่าฯ รฟท. และบอร์ดรฟท.อนุมัติ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2565  ที่ผ่านมา

สำหรับภารกิจการกำกับดูแลของรองผู้ว่าฯรฟท. 7 คน ก่อนหน้านี้ จะแบ่งเป็นกลุ่มงาน ได้ ก่ 1. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2. กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน 3. กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน 4. กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า 5. กลุ่มยุทธศาสตร์ 6. กลุ่มอำนวยการ 7.กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

อย่างไรก็ตามการแบ่งความรับผิดชอบงานรองผู้ว่าฯรฟท. ใหม่นี้ กลุ้มเนื้องานไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนัก แต่เป็นการสลับตัวบุคคล โดยเฉพาะ กลุ่มงานเดินรถ และการบริหารทรัพย์สิน ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้รฟท.หลังจากนี้

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าฯการรถไฟ

นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าฯการรถไฟ
กำลังโหลดความคิดเห็น