xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่ารุกคืบชูประเด็น Climate Change -ประมงผิดกฎหมาย รณรงค์หาเสียง สมัครสมาชิก IMO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าประชุมเตรียมความพร้อมสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2024-2025 โดยจัดทำประเด็นหลัก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ขยะทะเล และแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย รณรงค์หาเสียง

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2024-2025 ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมฯ เช่น ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมเจ้าท่า เข้าร่วมประชุมฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาและจัดทำประเด็นด้านสารัตถะ ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับการรณรงค์หาเสียงของประเทศไทยเพื่อประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมรณรงค์หาเสียงในโอกาสที่ประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2024-2025

โดยประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติจึงได้บูรณาการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมจัดทำแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ Sustainable Development Goals (SDGs) นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือประเด็นด้านสารัตถะที่สนับสนุนกลยุทธ์การหาเสียงนำไปสู่การกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change), ขยะทะเล (Marine Debris), การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development), และการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU, โดยคณะทำงานฯ จะนำประเด็นดังกล่าวไปกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น