xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจีรับ 9 รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการองค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เอสซีจีรับ 9 รางวัล จากงาน TMA Excellence Awards 2022 ประกอบด้วยรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 หรือองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 2 รางวัล สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards สาขา company of the future และ 5 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ (Product / Service Excellence) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) จำนวน 2 รางวัล โดยเอสซีจี และบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด รวมทั้งรางวัล SMEs Excellence Awards ระดับดีเด่น จากการสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กหรือกลางให้ดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริงซัพพลาย จำกัด


รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

9 รางวัลข้างต้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ โซลูชันที่หลากหลายและครบวงจร ตอบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที พร้อมรับมือและเดินหน้าแก้วิกฤตโลกร้อน ตามแนวทาง ESG 4 Plus ด้วยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ควบคู่ไปกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น