xs
xsm
sm
md
lg

พพ.เปิดร่างแผน EEP 2022 ปี 80 ลดใช้พลังงานลง 36% คิดเป็นมูลค่า 5.32 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:พพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผน EEP 2022 จากทุกภาคส่วนก่อนรวบรวมเสนอ "กบง." และ กพช.ต่อไป โดยแผนใหม่มุ่งลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลง 36% ในปี 2580 คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ราว 5.32 แสนล้านบาท

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 พ.ย.) พพ.ได้จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2565-2580 (EEP 2022) โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าวซึ่งจะเป็น 1 ใน 5 แผนสำคัญภายใต้แผนพลังงานชาติ (NEP 2022) โดยร่างแผน EEP 2022 ใหม่ได้วางเป้าหมายลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity : EI) จากแผนเดิม (EEP 2018) ลง 30% ในปี 2580 เป็นลง 36% หรือเป็นพลังงานที่คาดว่าจะลดได้ 35,497 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) หรือคิดเป็นมูลค่าประหยัดได้ 532,455 ล้านบาท (ราคาน้ำมันดิบ 1 ktoe 15 ล้านบาท) และตลอดถึงปี 2593 มีเป้าหมายลด EI ลง 40% หรือเป็นพลังงานที่จะประหยัดได้ 64,340 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ

"หลังจากนี้จะรวบรวมข้อคิดเห็นจัดทำร่างที่สมบูรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และนำไปเปิดรับฟังความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านเว็บไซต์ พพ. ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบได้ในช่วงต้นปี 2566" นายประเสริฐกล่าว


ทั้งนี้ ร่าง EEP 2022 ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 30@30 และการสอดรับกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยในปี ค.ศ. 2050 โดยจะมีมาตรการภาคบังคับ ส่งสริมและสนับสนุน โดยภาคบังคับที่สำคัญ เช่น บังคับใช้มาตรฐานจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม บังคับเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน (Energy Code) มาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางถนน ส่วนภาคส่งเสริม เช่น เกณฑ์มาตรฐานและการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ การส่งเสริมนวัตกรรม การอนุรักษ์ภาคขนส่ง ฯลฯ ส่วนภาคสนับสนุน เช่น วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์ ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น