xs
xsm
sm
md
lg

กทท.ได้ฤกษ์เปิดประมูลชิงงานสร้าง "อาคาร-ท่าเทียบเรือ-ถนน" 7.28 พันล้าน "แหลมฉบังเฟส 3"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กทท.เปิดประมูลงานสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ถนน “แหลมฉบังเฟส 3” ราคากลาง 7.28 พันล้านบาท เสนอเคาะราคา 27 ม.ค. 66 เผยต้องมีผลงานสร้างท่าเทียบเรือทางทะเลในประเทศเสร็จแล้ว สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท “ผอ.กทท.” เร่งอีก 2 สัญญา "ระบบรถไฟและไอที" ประมูลในปีนี้     
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้างานโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 นั้น กทท.จะต้องดำเนินการส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 4 งาน โดยงานที่ 1 การก่อสร้างทางทะเล เป็นงานขุดลอกถมทะเล สร้างเขื่อนกันคลื่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนงานที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคนั้น เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565 ตนได้ลงนามในประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว มีราคากลาง 7,289,435,512.19 บาท โดยให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 ม.ค. 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ส่วนงานที่เหลือ คือ 3. งานก่อสร้างระบบรถไฟ และ 4. งานจัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) คาดว่าจะเปิดประกวดราคาได้ภายในปี 2565 นี้ตามแผนงานที่วางไว้  
สำหรับ TOR การประกวดราคา งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธารณูปโภค ราคากลาง 7,289.43 ล้านบาท กำหนดเงื่อนไขงานก่อสร้างประกอบด้วย งานระบบถนน งานอาคาร งานระบบสาธารณูปโภค งานท่าเรือชายฝั่งและงานท่าเรือบริการ   
            
โดยกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่การท่าเรือฯเชื่อถือได้ โดยต้องมีผลงานก่อสร้างท่าเทียบเรือทางทะเลในประเทศไทย ไม่รวมเครื่องมือยกขน สัญญาเดียวมูลค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท และเป็นผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลา 10 ปี เงื่อนไขทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีเป็นนิติบุคคลรายเดียว ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระเต็มแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท กรณีเป็นกิจการร่วมค้า สมาชิกของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระเต็มแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  
            
โดยผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" นั้น กรณีตกลงมีผู้ร่วมค้าหลัก จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย, ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  
            
สำหรับหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้ต้องการผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อท่าเรือแหลมฉบังมากที่สุด จึงกำหนดเป็นเงื่อนไขทางเทคนิค เพื่อคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามกำหนด 1. การบริหารจัดการและแผนงานโครงการ 20 คะแนน 2. บุคลากร 20 คะแนน 3. เครื่องจักรก่อสร้าง 20 คะแนน 4. วิธีการก่อสร้าง 40 คะแนน โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่า 70% และเมื่อรวมคะแนนทุกหัวข้อแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะถือว่าผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อทำการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป โดยเกณฑ์จะพิจารณาจากราคารวม  
          
รายงานข่าวแจ้งว่า งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภคนั้น ตาม TOR เดิมมีวงเงินที่ 6,502 ล้านบาท แต่มีการยกเลิกประกาศไปก่อน ปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะเงินเฟ้อ ต้นทุนราคาน้ำมัน เหล็กและวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับเพิ่มวงเงินเป็น 7,289.43 ล้านบาท ส่วนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟ เดิมวงเงิน 600 ล้านบาท และ 4. งานจัดหา ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งมีการทบทวนราคากลางใหม่เช่นกัน   
 
สำหรับการก่อสร้างทางทะเล เป็นงานขุดลอกถมทะเล สร้างเขื่อนกันคลื่น วงเงิน 21,320 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ประกอบด้วย บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บมจ.พริมามารีน บริษัท นทลิน จำกัด และ บริษัท จงก่าง คอนสตรั๊คชั่น กรุ๊ป จำกัด (ประเทศจีน) เป็นผู้รับจ้าง ตามแผนงานจะต้องก่อสร้างและส่งพื้นที่ถมทะเลในโซน A ภายใน 2 ปี (ปี 2566) เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK) บริษัท ไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับสัมปทาน โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 1 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F เข้าดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ลานวางตู้ อาคารสำนักงาน ติดตั้งเครื่องมือ เพื่อเปิดให้บริการในปลายปี 2568 
 
กำลังโหลดความคิดเห็น