xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.เปิดสรรหา "ผู้อำนวยการใหญ่" คนใหม่ ยื่นสมัครตั้งแต่ 21 พ.ย. วางสเปกผ่านองค์กรรายได้ 5 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ทอท.เปิดสรรหา "ผู้อำนวยการใหญ่" คนใหม่ ยื่นใบสมัคร 21 พ.ย.-13 ธ.ค. 65 สัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ 16 ม.ค. 66 วางสเปกผ่านองค์กรรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งว่า ทอท.ได้ประกาศเปิดรับสมัครสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.คนใหม่ ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้ลงนามประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 กำหนดให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2565 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) )

คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติหลักฐานครบถ้วน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 11 ม.ค. 2566 กำหนดสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์วันที่ 16 ม.ค. 2566

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.พิจารณาต่อไป

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ได้แก่ ต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ไม่เป็นกรรมการ ทอท. ไม่ต้องคำพิพากษา ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายในเวลา 3 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับกิจการของ ทอท.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ดังนี้ 1. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย (งบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)

2. กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เทียบเท่ากรมขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

ทั้งนี้ ในการดำรงตำแหน่ง จะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร

โดยจะต้องมีเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และผลงานสำคัญประกอบใบสมัคร ได้แก่ เอกสารผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ และความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน, เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการ และพัฒนา ทอท.เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า เมื่อเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ทั้งนี้ ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.จะมีวาระดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี หรืออยู่ได้จนอายุไม่เกิน 60 ปี แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน โดยหากครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก แต่สัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรืออยู่ได้จนอายุไม่เกิน 60 ปี แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน


รายงานข่าวแจ้งว่า การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ครั้งนี้คาดว่า นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. จะลงสมัครและมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกสูง ถึงแม้ว่าจะเป็นคนนอกที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ก็ตาม แต่ที่ผ่านมาถือว่าเป็นผู้บริหาร ทอท.ที่มีความโดดเด่นและทำงานสนองนโยบายกระทรวงคมนาคมเป็นอย่างดี

สำหรับนายนิตินัย ศิริสมรรถการ จะครบวาระการจ้างตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ในเดือน เม.ย. 2566 ซึ่งนายนิตินัยรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2562 และได้รับการต่ออายุการจ้างอีกวาระ กำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 ถึง 19 เมษายน 2566
กำลังโหลดความคิดเห็น