xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือในเจ้าพระยา 17 พ.ย. คุมโซนพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำ "เอเปก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมเจ้าท่าออกประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 17 พ.ย.นี้ ตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระปกเกล้า ห้ามเดินเรือลากจูงเรือสินค้าช่วง 15.00-24.00 น. เรือข้ามฟาก เรือโดยสาร งดเวลา 16.30-24.00 น.

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลงนามในประกาศกรมเจ้าท่าออกประกาศที่ 260/2565 เรื่องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราว

เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม สำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) ให้แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ และให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้


1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศเหนือ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ด้านทิศใต้ สะพานพระปกเกล้า

2. คำสั่งจราจรและกำหนดเส้นทางเดินเรือ ในวันที่ 17 พ.ย. 2565

ห้ามเรือเดินทะเล เรือบรรทุกสินค้า เรือลากจูงสินค้า
เข้าพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 15.00-24.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันที่ 14 และ 15 พ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น.
ให้เรือทุกลำที่เดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1 ให้เดินช้าและเบา พร้อมทั้งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และให้เดินเรือชิดฝั่งพระนคร

เรือโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารข้ามฟาก หรือเรืออื่นฯ ห้ามเดินเรือผ่าน ในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1 ตั้งแต่เวลา 16.30-24.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

3. การขอความช่วยเหลือ เรือที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากเรือรักษาการณ์ของกรมเจ้าท่า ให้ฉายไฟ
ส่องไปที่เรือรักษาการณ์ โดยแสดงไฟวับ หรือแกว่งไปมา หรือติดต่อเรียกขานทางวิทยุสื่อสารช่อง 156.575 mhz (ch 71 )

4. ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ มีกำหนดไม่เกินหกเดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น