xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิใบไม้เขียว-กฟผ.เดินหน้าสร้างมาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 ยกระดับสู่โรงแรมรักษ์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:มูลนิธิใบไม้เขียว จับมือ กฟผ.สร้างมาตรฐานโครงการโรงแรมเบอร์ 5 นำร่อง 30 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่งเสริมและยกระดับสู่โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว ร่วมกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงแรมเบอร์ 5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการโรงแรม นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว กล่าวว่า มูลนิธิใบไม้เขียวได้ดำเนินงานโครงการโรงแรมใบไม้เขียว โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้กับสถานประกอบการประเภทโรงแรม ในการสร้างความใส่ใจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด โดยความร่วมมือกับ กฟผ. ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 ครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานให้ธุรกิจโรงแรมไปสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิใบไม้เขียวจะตรวจประเมินโรงแรมเบอร์ 5 ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource: HR) และการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy: RE) ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่ นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายของสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดการพลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยวางเป้านำร่องโรงแรมเบอร์ 5 ในปี 2565 จำนวน 30 แห่ง และในปี 2566-2568 อีกจำนวน 50 โรงแรมต่อปี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนตั้งแต่ปี 2537 ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โครงการบ้านเบอร์ 5 โครงการอาคารเบอร์ 5 และในปี 2565 นี้ กฟผ.ได้ริเริ่มการดำเนินโครงการโรงแรมเบอร์ 5 ร่วมกับมูลนิธิใบไม้เขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าให้ครอบคลุมในสถานประกอบการโรงแรม ศึกษาและพัฒนาเกณฑ์ประสิทธิภาพโรงแรมเบอร์ 5 ด้านการจัดการพลังงานในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency: EE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินโรงแรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดย กฟผ.จะพิจารณามอบฉลากเบอร์ 5 ให้แก่โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์และมีระดับคะแนนประสิทธิภาพตามที่กำหนด ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการประเภทโรงแรม ซึ่งมาตรฐานโรงแรมเบอร์ 5 จะช่วยพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้มีการบริหารที่มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น